fbpx

Neodkladajte šetrenie na dôchodok, každý mesiac sa počíta

Slováci stále sporia málo. Nie len na aktuálne potreby, ale aj na budúce a neočakávané výdaje. O dôchodkovom veku ani nehovoriac. Často si ľudia nepripúšťajú, že raz aj oni zostarnú a peniaze na plnohodnotný život budú potrebovať aj v dôchodkovom veku. Je dôležité pozerať sa na to realisticky a robiť rozhodnutia, za ktoré budeme o niekoľko desiatok rokov sami sebe ďakovať. Čím skôr si na dôchodok začnete sporiť, tým menej vás to bude stáť a tým viac môžete získať.

Dôchodkový systém na Slovensku tvoria 3 piliere:

 • Prvým sú povinné odvody do Sociálnej poisťovne
 • Druhým si sporitelia môžu dobrovoľne uzatvoriť zmluvu s ktoroukoľvek dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS), pričom zákonom stanovené % z povinného odvodu Sociálna poisťovňa preposiela za každého zazmluvneného poistenca do vybranej DSS. Do dôchodkového sporenia v 2. pilieri môžete vstúpiť, ak ste ešte nedovŕšili vek 35 rokov a boli ste už aspoň raz dôchodkovo poistení v 1. pilieri, čiže formou klasických odvodov do Sociálnej poisťovne. Stačí si vybrať tú najvhodnejšiu dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) a uzatvoriť s ňou zmluvu. O viac sa starať nemusíte, pretože pomerné zákonom stanovené % bude z vašich odvodov za vás do DSS platiť Sociálna poisťovňa.
 • Tretím pilierom je dobrovoľné sporenie do niektorej z vybraných doplnkových dôchodkových spoločnosti (DDS).

V súčasnosti máme na Slovensku tieto doplnkové dôchodkové spoločnosti:
– Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
– NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
– Stabilita, d.d.s., a.s.
– UNIQA d.d.s, a.s.

Posvieťme si na tretí pilier

Vstup  do tretieho piliera:

 • pre zamestnanca, ktorý vykonáva tzv. rizikové práce 3. alebo 4. kategórie, je vstup do 3. piliera povinný, a to do 30 dní od začatia výkonu týchto prác. Zákon definuje rizikovú prácu ako prácu, pri ktorej existuje zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou. O zaradení konkrétnej práce do tretej a štvrtej kategórie rozhoduje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Takýto zamestnanec je povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu a jeho zamestnávateľ je povinný uzatvoriť do 30 dní zamestnávateľskú zmluvu s DDS, ktorú si zamestnanec vyberie.
 • pre ostatných zamestnancov je vstup do 3. piliera dobrovoľný. Ak sa rozhodnete pre sporenie v III. pilieri, musíte s vybranou DDS uzatvoriť účastnícku zmluvu. Zamestnávateľ takýchto osôb nie je povinný zamestnávateľskú zmluvu uzatvoriť.

Zamestnávateľ je motivovaný svojim zamestnancom do 3. piliera prispievať, pretože príspevky zamestnávateľa sú pre nich daňovo uznateľným nákladom až do výšky 6 %  z vymeriavacieho základu.

 • Za zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, platí príspevky zamestnávateľ na základe podpísanej dohody o zrážkach zo mzdy. Zamestnanec počas obdobia vykonávania týchto prác príspevky môže, ale nemusí platiť.
 • Ak má zamestnávateľ, ktorý nespadá pod rizikové práce, uzavretú zamestnávateľskú zmluvu s DDS, platí príspevky za zamestnanca na základe dohody o zrážkach zo mzdy. Ak ju zamestnávateľ nemá, zamestnanec si v prípade záujmu o DDS musí príspevky hradiť sám.

Fondy tretieho piliera

 • Účastníci môžu investovať v jednom alebo viacerých fondoch vybranej DDS. Prestup medzi jednotlivým fondmi v rámci jednej DDS nie je spoplatnený. Môžete si vybrať zo 4 typov fondov: konzervatívny, vyvážený, akciový/rastový alebo indexový. Výber fondu ovplyvňuje stratégiu investície.
 1. Konzervatívny fond investuje do nástrojov s nižšou mierou rizika.
 2. Vyvážený fond investuje do nástrojov so strednou mierou rizika.
 3. Akciový/rastový fond. Jeho investičným cieľom je dosiahnutie vyšších očakávaných výnosov s vyššou mierou rizika. Väčšiu časť tohto fondu tvorí investovanie do akcii.
 4. Indexový fond je zložený prevažne z akciových investícií. Tomu zodpovedá vysoká miera rizika a dlhodobý investičný horizont.

Výška mesačných príspevkov účastníka na doplnkové dôchodkové sporenie je dohodnutá v účastníckej zmluve(zmluva medzi DDS a zamestnancom) a výška príspevkov zamestnávateľa, ktorý platí príspevky za zamestnancov je súčasťou zamestnávateľskej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a DDS. Platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku možno dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo v smernici danej spoločnosti.

Ak ide o zamestnancov, ktorí nevykonávajú tzv. rizikové práce, zamestnávateľ si v zamestnávateľskej zmluve dohodne podmienky, výšku, lehotu splatnosti a spôsob platenia príspevkov za svojich zamestnancov, ktorí sú účastníci doplnkového dôchodkového sporenia. Zamestnávateľ nie je povinný zamestnávateľskú zmluvu uzatvoriť. Zamestnávateľ má právo platenie jeho príspevkov podmieniť príspevkami zamestnancov.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva účastníkov vykonávajúcich uvedené rizikové práce je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platí za týchto zamestnancov príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie povinne. Výška jeho príspevkov je najmenej 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca. Účastník vykonávajúci rizikové práce počas obdobia výkonu uvedených prác príspevky platiť môže, ale nemusí.

Aké má DDS výhody?

Ako si môžem vybrať nasporené peniaze z DDS?

Účastníkom, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu od 1.1.2014 (nemajú dávkový plán) sa z doplnkového dôchodkového sporenia vyplácajú:

 1. Doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku. Vypláca sa na žiadosť účastníka ak
  – Účastníkovi vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku podľa zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnom poistení“) – starobný dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou v rámci I. piliera dôchodkového systému
  – Účastníkov i vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení – predčasný starobný dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou v rámci I. piliera dôchodkového systému, alebo
  – Dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení, platný v príslušnom kalendárnom roku.

  Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

 2. Doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku. Doplnkový výsluhový dôchodok sa na žiadosť účastníka vypláca, ak bol dosiahnutý vek 55 rokov a zamestnávateľ platil príspevky za zamestnanca pracujúceho v rizikovej kategórii minimálne 10 rokov
 3. Jednorazové vyplatenie sa vypláca:
  – z dôvodu invalidity (poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%)
  – ak bol zrušený príspevkový dôchodkový fond alebo doplnková dôchodková spoločnosť
  – po podaní žiadosti, ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky
 4. Predčasný výber, svoje vklady si môžete vybrať predčasným výberomnajskôr po 10 rokoch od trvania zmluvy. Ďalší výber potom môžete zrealizovať po ďalších 10 rokoch a tak ďalej. Prostriedky, ktoré do DDSky prispieva zamestnávateľ, si môžete vybrať až pri odchode do dôchodku. Nárok na doplnkový dôchodok vám vznikne spolu s nárokom na starobný alebo výsluhový starobný dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou.

Podmienky výplaty týchto dávok sú upravené v zákone č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre účastníkov, ktorí svoju zmluvu uzavreli do 31.12.2013 a súčasťou ich zmluvy je dávkový plán, sú dávky, ktoré im môžu byť na základe tejto zmluvy vyplácané, upravené v dávkovom pláne. Zmeny zákona ich dávky neovplyvňujú.

V zmluve si každý účastník môže stanoviť oprávnenú osobu alebo osoby, ktorým majú byť peniaze vyplatené v prípade, že zomrie. Ak v účastníckej zmluve oprávnené osoby uvedené boli, úspory sú prednostne vyplatené týmto oprávneným osobám a následne už nie sú predmetom dedenia.

Záver

Ak sa rozhodnete, že by vám sporenie na dôchodok padlo vhod, nemusíte si lámať hlavu nad tým, ktoré fondy sú pre vás najvhodnejšie a či sa vám oplatí do 3.piliera vôbec vstúpiť. Naši špecialisti vám poradia, čo je pre vás najvýhodnejšie s ohľadom na vlastnosti vášho účtu, veku a príjmov. Oddelenie finančných služieb, ktoré je aktívnou súčasťou našej spoločnosti, disponuje odborníkmi, ktorí poznajú odpovede na vaše otázky. Starajte sa nie len o dnešok, ale aj o vašu budúcnosť a dohodnite si stretnutie s našim špecialistom na doplnkové dôchodkové sporenie.