fbpx

Zásady spracovania osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov od klientov alebo potenciálnych klientov

Odoslaním registračného formulára, kontaktného formulára, správy cez chat na našom webe alebo odkliknutím príslušného odkazu v e-maile udelujete súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti:
Hypo Consulting, s.r.o.  so sídlom Račianska 62/A, 831 02 Bratislava, IČO: 43992978  (ďalej len Hypo Consulting alebo my alebo náš), ktorá je prevádzkovateľom informačného systému za účelom marketingového oslovenia a predkladania obchodných ponúk t. j. predovšetkým prezentácie našich služieb a sprostredkovávaných produktov, prieskum spokojnosti, servisné informácie pre klientov sprostredkovaných produktov a ďalšie akcie.

Tento súhlas udeľujete za účelom spracovania identifikačných, kontaktných a iných údajov, ktoré nám alebo nášmu Sprostredkovateľovi poskytnete, predovšetkým v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefonický kontakt, dátum narodenia, parametre sprostredkovanej finančnej služby alebo produktu.

Tento súhlas udeľujete na dobu 6 rokov od jeho udelenia. Beriete na vedomie, že poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať aj bez udania dôvodu písomne na adresu nášho sídla alebo elektronicky na dole uvedený kontaktný e-mail. Do písomnej alebo e-mailovej žiadosti uveďte Vaše meno, priezvisko, telefonický a e-mailový kontakt - teda údaje, ktoré spracovávame.

Prehlasujete, že poskytnuté osobné údaje sú aktuálne a pravdivé. V prípade, že dôjde k ich zmene či neplatnosti, prosím, oznámte nám túto zmenu. Máte právo od nás požadovať vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov a máte právo na prístup k týmto osobným údajom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov od potenciálnych spolupracovníkov

Odoslaním registračného formulára, kontaktného formulára, správy cez chat na našom webe alebo odkliknutím príslušného odkazu v e-maile udelujete súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti:
Hypo Consulting, s.r.o.  so sídlom Račianska 62/A, 831 02 Bratislava, IČO: 43992978  (ďalej len Hypo Consulting alebo my alebo náš), ktorá je prevádzkovateľom informačného systému za účelom zasielania obchodných oznámení t. j. predovšetkým prezentácie práce u nás nebo spolupráce s námi.

Tento súhlas udeľujete za účelom spracovania identifikačných a kontaktných údajov, ktoré nám poskytnete, predovšetkým v rozsahu: meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefonický kontakt.

Tento súhlas udeľujete na dobu 5 rokov od jeho udelenia. Beriete na vedomie, že poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať aj bez udania dôvodu písomne na adresu nášho sídla alebo elektronicky na dole uvedený kontaktný e-mail. Do písomnej alebo e-mailovej žiadosti uveďte Vaše meno, priezvisko, telefonický a e-mailový kontakt - teda údaje, ktoré spracovávame.

Prehlasujete, že poskytnuté osobné údaje sú aktuálne a pravdivé. V prípade, že dôjde k ich zmene či neplatnosti, prosím, oznámte nám túto zmenu. Máte právo od nás požadovať vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov a máte právo na prístup k týmto osobným údajom.

Možnosť odhlásenia sa z komunikácie

Chceme Vaše kontaktné údaje použiť na to, aby sme mohli zodpovedať  Váš dotaz, riešiť Vašu požiadavku, informovať Vás o našich službách, užitočných tipoch a novinkách z oblasti, ktorá Vás bude zaujímať, prípadne sme mohli zistiťovať váše názory alebo aby sme nadviazali spoluprácu. Účasť na komunikácii je samozrejme dobrovoľná. V prípade emailovej komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu. Ak komunikáciu ukončíte, nebudeme sa na vás zlobiť, máte na to právo ale vynasnažíme sa, aby ste k tomu nemali dôvod 🙂

Oznámenie o spracovaní osobných údajov cez Sprostredkovateľov

Chceli by sme Vás informovať, že Vaše osobné údaje spracovávame aj prostredníctvom Sprostredkovateľov. Naši Sprostredkovatelia sú:
1. aplikácie - informačné systémy, v ktorých ukladáme Vaše osobné údaje
2. naši špecialisti - obchodní zástupcovia, ktorí sú zároveň aj podriadenými finančnými agentmi registrovanými v NBS spoločnosťou Finportal, a.s. podľa zákona 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

Sprostredkovateľom (aplikáciám) sprístupňujeme Vaše osobné údaje, aby sme ich mohli mať uložené, riadne zabezpečené a neustále chránené. 
Sprostredkovateľom ( podriadeným finančným agentom) sprístupňujeme Vaše osobné údaje, aby Vás mohli kontaktovať a začať riešiť Vaše požiadavky. Títo sprostredkovatelia sú tiež oprávnení zbierať Vaše osobné údaje v našom mene.

Všetci Sprostredkovatelia sú viazaní mlčanlivosťou a povinnosťami pri ochrane osobných údajov zmluvou a platnou legislatívou. 

Cookies

Prevádzkovateľ používa cookies na to, aby mohol sledovať preferencie návštevníkov webu a podľa toho optimálne vytváral a upravoval webové stránky. Cookies sú malé "súbory", ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na Vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Povinné informácie pre dotknutú osobu

Práva dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon OOÚ“):

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek vyžadovať:

- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
- informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ak ho   prevádzkovateľ má, zoznam osobných údajov a účel ich spracúvania, právny základ spracúvania osobných údajov ako aj informácie, či a komu sú osobné údaje poskytované, sprístupňované, prenášané a zverejňované,
- informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,
- zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil
- likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona pri ich spracúvaní,
- blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Žiadosti dotknutých osôb je prevádzkovateľ povinný vybaviť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči:

- spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
- využívaniu osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
- poskytovaniu osobných údajov uvedených v rozsahu: titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.
 

Ďalšie práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má ďalej právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Toto právo možno uplatniť v prípadoch:

- spracúvania osobných údajov na účely tvorby umeleckých alebo literárnych diel, pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami,
- spracúvania osobných údajov, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom,
- spracúvania osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme a
- spracúvania osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

 Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Okrem uvedeného, dotknutá osoba má právo aj kedykoľvek sa nepodrobiť rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodnutie preskúma jeho oprávnená osoba. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia je prevádzkovateľ povinný informovať dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba je v tejto súvislosti oprávnená oboznámiť sa aj s postupom spracúvania a vyhodnocovania.

Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Ostatné informácie a pomoc pri uplatňovaní práv podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov nájdete u našej poverenej zodpovednej osoby. Kontaktovať zodpovednú osobu za spracovanie osobných údajov môžete aj e-mailom na gdpr@hypoconsulting.sk