fbpx

Rizikové životné poistenie a jeho ideálne nastavenie

Rizikové životné poistenie slúži na zabezpečenie poisteného a jeho najbližších pre prípad udalostí, ktoré sú súčasťou života a hlavne následkom ktorých môže dôjsť k obmedzeniu príjmov a neschopnosti splácať svoje záväzky. V ponímaní nás, hypotekárnych špecialistov, je tento druh poistenia dôležitým prvkom pre tých, ktorí splácajú hypotéku. Život môže každému z nás priniesť mnoho situácií a udalostí, ktoré nie sú príjemné a hlavne, ich následkom môže dôjsť k zníženiu alebo aj celkovému výpadku príjmov. A keďže dnes sa už „nenosia“ životné poistenia so sporivou zložkou, hovoríme o rizikovom poistení, čiže platby za poistené riziká slúžia výlučne na ich krytie.

Ako najlepšie nastaviť rizikové poistenie k hypotéke

Rizikové životné poistenie si môže každý dlžník na hypotéke dojednať dvoma spôsobmi:

1, k hypotéke v banke – každá banka ponúka poistenie splácania úveru, pričom niektoré z nich za odmenu klientovi poskytnú nižšiu úrokovú sadzbu, treba ale počítať s tým, že konečná splátka s poistením bude aj tak vyššia. Väčšina bánk má pre klientov na výber viac balíkov, ktorých aj ceny sa líšia. Základom je vždy smrť poisteného a k tomu ešte pridávajú poistenie invalidity, trvalých následkov úrazu a niektoré banky majú v najvyššom balíku aj stratu zamestnania. Tieto poistné balíky majú svoje pevne stanovené sumy vo výške určitých % z výšky splátky, nedávajú ale klientovi možnosť určiť si poistné sumy alebo pridať ďalšie riziká.

2, individuálne dojednaným životným poistením – kedy si dlžník na hypotéke sám vyberie poisťovňu, poistné sumy aj konkrétne riziká, ktoré bude považovať za dôležité mať pokryté. Na rozdiel od bánk, ktoré majú k dispozícií ponuku len jednej poisťovne, si touto formou poistenia má možnosť každý vybrať sám a vo väčšine prípadov je to pre klientov vo veku do 40 až 45 rokov lacnejšie ako bankopoistenie.

Ktoré riziká má dobrá životná poistka obsahovať?

Poisťovne sa svojimi produktmi líšia, hlavne čo sa týka krytí, ale jedno majú rovnaké – základné poistné riziká. K tým najdôležitejším, ktoré by každý, kto sa rozhodne do finančnej ochrany svojho života a zdravia investovať, patria tieto:

  • poistenie smrti – toto riziko sa vzťahuje na akúkoľvek smrť poistenej osoby, či už následkom choroby alebo úrazu. Máme za to, že  hlavne živitelia rodín by mali mať toto riziko dostatočne pokryté. Poistenie smrti je možné dojednať k základnému riziku často ešte aj osobitným poistením smrti úrazom, kedy v prípade poistnej udalosti následkom úrazu oprávnené osoby od poisťovne dostanú peniaze za smrť a zároveň aj za smrť úrazom. Výšku poistného krytia klientom odporúčame do výšky úverov, ktoré splácajú a zároveň aspoň 12 platov poisteného.
  • poistenie invalidity – poisťovne v prípade tohto rizika kryjú väčšinou invaliditu či už následkom choroby alebo aj úrazu. V prípade tohto rizika je možné vybrať si jednorazovú výplatu poistnej sumy alebo je možné vyplácať ju aj v dávkach. Tiež poisťovne dávajú možnosť klientovi vybrať si poistenie invalidity od 40% alebo od 70%. Keďže invalidita od 40% zahŕňa nižší stupeň poškodenia organizmu poisteného, toto riziko je drahšie. Výšku poistnej sumy tohto rizika odporúčame aspoň na 12 mesačných platov poisteného.
  • poistenie trvalých následkov úrazu – trvalé následky úrazu poisťovne vyplácajú väčšinou s tzv. progresiou, čo znamená, že čím väčší rozsah zranenia poistený utrpel, z tým vyššieho % alebo násobku poistnej sumy poisťovňa klientovi vyplatí odškodné. Toto poistné riziko je spravidla poisťovňou vyplácané jednorazovo a slúži na náklady spojené s liečbou a stratou príjmu v prípade úrazu poisteného, ktorý mu zanechal následky na jeho organizme.
  • poistenie kritických ochorení – poisťovne vyplácajú poistné plnenia najviac práve z tohto rizika. Ochorenia, ktoré môžu každého postihnúť, je možné poistiť v niektorých poisťovniach aj v balíkoch, klient tak dostáva na výber viac alternatív. Dôvodom variability poistenia ochorení je ich vyššia cena a to, že niektorí klienti už možno aj nejakým ochorením trpia, stále ale majú možnosť v niektorých poisťovniach poistiť si ochorenia iného rozsahu.
  • poistenie denného odškodného – denné odškodné je možné dojednať buď pri PN trvajúcej dlhšie ako počet dní určených jednotlivými poisťovňami alebo pri dobe liečenia po úraze resp. pri určitej dobe pobytu v nemocnici. Toto riziko patrí k tým drahším, preto ho ponúkame len klientom, ktorí si ho vyslovene želajú.

Ako zvoliť najvýhodnejšie poistenie k hypotéke?

  • Budete schopní splácať hypotéku za každých okolností?
  • Čo zahŕňa základné poistenie?  
  • Oplatí sa poistiť si riziká?
Pozrite si checklist zdarma

Efektívne nastavenie rizikového poistenia pri splácaní hypotéky

Rizikové životné poistenie je produkt, ktorý ma ochrániť poistené osoby a ich blízkych pred následkami neočakávaných nepríjemných životných udalostí. O to viac má význam pre tých, ktorí splácajú úvery, hlavne hypotéku, pretože spravidla ide o veľký záväzok na dlhé obdobie, ktorý navyše zabezpečuje rodine dlžníka bývanie. Z tohto dôvodu je správne nastavenie rizikového poistenia dlžníka ešte dôležitejšie. K hypotékam dnes poisťovne ponúkajú poistenie vybraných poistných rizík s klesajúcou poistnou sumou, ktorá sa postupom času znižuje podobne ako klesá aj zostatok hypotéky. S klesajúcou poistnou sumou je možné poistiť riziko smrti a v niektorých poisťovniach aj invaliditu. Základným znakom poistenia s klesajúcou poistnou sumou je jeho nižšia cena ako pri konštantnej poistnej sume na celé obdobie trvania poistenia. Zaujímavou sa javí kombinácia poistenia smrti s klesajúcou poistnou sumou a poistenia s konštantnou poistnou sumou, aby bol poistený krytý istou sumou aj na konci splácania hypotéky.

Poistenie detí a jeho výhody

Okrem poistenia dlžníkov na úveroch a dospelých osôb vo všeobecnosti má význam aj poistenie detí, ktoré už po skúsenostiach z minulosti upadlo do zabudnutia. Pred niekoľkými desiatkami rokov mnohí rodičia poisťovali svoje deti už po narodení, kedy ale boli na trhu poistky s malou ponukou poistných krytí, hoci zahŕňali v sebe aj sporivé čiastky. Rodičia tak svojim deťom okrem poistenia aj trochu usporili, čo ale ich deti nekrylo na také riziká ako dnes.

Najvýznamnejšie poistné krytia pre deti

V súčasnosti ponúkajú poisťovne široké spektrum poistných krytí navrhnutých špeciálne pre deti, ktoré zohľadňujú práve rizikové situácie v ich veku. Najviac klienti požadujú poistenie ich detí pre prípady kritických chorôb v detskom veku, poistenie úrazu vrátane drobných úrazov, ale aj denné odškodné pri pobyte v nemocnici alebo dlhodobej liečby po úraze. Detské poistky môžu kryť aj rodičov napr. pri dlhodobej OČR, niektoré poisťovne ponúkajú oslobodenie od platenia poistného pri smrti, invalidite alebo dlhodobej PN rodiča. Za skutočne nízke ceny je možné poistiť zdravie detí, čo sa pri súčasných cenách liekov alebo zdravotníckych pomôcok môže naozaj hodiť.

Zhrnutie

Rizikové životné poistenie treba vnímať ako určitý spôsob zabezpečenia rodiny poisteného a hlavne prostriedkom na ochranu splácania svojich záväzkov, najmä hypotéky. Každý má od tohto poistenia iné očakávania, z nášho pohľadu ale existujú určité základné parametre, ktoré by malo toto poistenie zohľadňovať. Mnoho ľudí ešte stále životné poistenie odmieta, pretože panuje názor, že poisťovne aj tak vždy hľadajú v prípade poistnej udalosti spôsoby, ako poistné plnenie nevyplatiť. A práve preto je dôležité každú rizikovú poistku nastaviť tak, aby v prípade potreby k takej situácií zo strany poisťovne nedošlo.

a naše odporúčania

Aby ste vašu hypotéku splácali s „pokojom na duši“, hlavne ak máte deti a rodinu, je namieste o rizikovom životnom poistení uvažovať ako o dôležitom zabezpečovacom prostriedku, aj napriek tomu, že zo strany bánk nie je povinnosťou si ho uzavrieť. Je dobré uvedomiť si, že komukoľvek z nás sa môže stať to, čo si neprajeme a súčasťou života nie sú len dobré veci, ale žiaľ, aj tie menej dobré. Ak sa rozhodnete svoj život a financie zabezpečiť, nikdy nie je neskoro. Ak chcete mať rizikové poistenie ušité pre vás na mieru a neplatili zaň peniaze navyše, kontaktujte našich odborníkov, ktorí sú na životné poistenie zameraní alebo svojich hypotekárnych špecialistov, ktorí vás ochotne s našimi skúsenými „poisťovákmi“ zoznámia. Dohodnite si s nami stretnutie a nenechajte udalosti svojho života na náhodu.

Autor: Viera Schleifová, vzdelávanie obch. siete