fbpx

Životné poistenie: Dôležitosť pripoistenia kritických chorôb

V rámci akéhokoľvek typu životného poistenia, či už ide o kapitálové, investičné alebo rizikové poistenie, je možné dojednať k riziku smrti alebo dožitia aj rôzne typy pripoistení. Jednotlivé riziká predstavujú krytia v prípadoch úrazov alebo ochorení, prípadne ich následkov a súvisiacich situácií. Najviac využívané sú pripoistenia rizík trvalých následkov úrazu, práceneschopnosti, invalidity, denného odškodného pri pobyte v nemocnici, straty zamestnania a iné. Rizikom, ku ktorému dochádza k poistným udalostiam a poistným plneniam zo strany poisťovní najčastejšie, je ochorenie na niektorú z kritických chorôb. Preto sme sa rozhodli téme pripoistenia kritických chorôb venovať zvýšenú pozornosť.

Dôležité pojmy v poistnej terminológií

V súvislosti s poistením kritických chorôb je dôležité pripomenúť si niektoré dôležité pojmy, ktoré sú spoločné pre všetky poistné produkty a poisťovne. V súvislosti s pripoistením kritických chorôb sa stretávame najmä s týmito:

  • poistná udalosť – poistnou udalosťou je stanovenie diagnózy ochorenia určeného danou poisťovňou v zmysle poistných podmienok alebo podstúpenie operácie súvisiacej s niektorým z kritických ochorení, ktoré sú tiež uvedené v poistných podmienkach
  • čakacia doba – je doba, ktorá plynie od začiatku platnosti poistnej zmluvy a ak sa zistí kritická choroba počas tejto doby, na poistné plnenie poistenému nárok nevznikne. Každá poisťovňa má určenú svoju dĺžku čakacej doby, väčšinou ide o dobu od 3 do 6 mesiacov od začiatku poistenia
  • doba prežitia – ak má vzniknúť nárok na poistné plnenie, poistený po zistení kritickej choroby musí prežiť stanovenú dobu, napr. 1 mesiac. Keby poistený pred koncom doby prežitia zomrel, na poistné plnenie z pripoistenia kritických chorôb právo nevznikne, ale vtedy prichádza nárok na poistné plnenie pre prípad smrti.

Čo ak sa stane niečo, čo vám znemožní splácať splátku hypotéky? Ste na to pripravení?

  • Ako zvoliť najvýhodnejšie poistenie k hypotéke?
  • Prečo sa oplatí poistiť si riziká a ktoré sú tie najvýhodnejšie pre vás?
  • Oplatí sa poistenie so sporením?

K najdôležitejším súčastiam hypotéky by malo patriť aj zabezpečenie jej splácania. Prečítajte si, čo by ste mali vedieť o poistení hypotéky a čo zahŕňa základné poistenie. Ukážeme vám otázky, ktoré vám pomôžu zistiť, či budete schopní splácať hypotéku za každých okolností.

Pozrite si checklist zdarma

Význam poistenia kritických chorôb

Vzhľadom k tomu, že štatisticky zo všetkých poistných udalostí najviac poisťovne vyplácajú plnenia z poistenia kritických chorôb, je väčšia pravdepodobnosť, že človek ochorie na niektorú z chorôb, ako keby ostal invalidný na následky automobilovej nehody so 100% poškodením telesných funkcií. Okrem toho prieskumy uvádzajú, že len prvý rok liečenia niektorej z kritických chorôb stojí pacienta aspoň 12.000 eur, pri ťažkých diagnózach to môže byť aj oveľa viac. Pri zníženom príjme, lebo pacient ostáva práceneschopný, to môže byť pre celú rodinu náročný zásah do rodinného rozpočtu. Aj keď pripoistenie kritických chorôb patrí k tým drahším, z dlhodobého hľadiska sa určite oplatí.

Obmedzenia pri dojednaní poistenia kritických chorôb

Prvoradou podmienkou pripoistenia kritických chorôb je dojednanie základného poistenia, ktorým je riziko smrti, čiže nie je možné kritické choroby poistiť ako samostatné riziko. Základné poistenie rizika smrti stačí pritom dojednať na minimálnu výšku poistnej sumy. Okrem toho klient, ktorý má záujem o toto pripoistenie, nesmie byť aktuálne práceneschopný, nesmie sa liečiť na niektoré z kritických chorôb, ani v minulosti nesmel byť liečený na chorobu zo zoznamu vybraných chorôb. V niektorých poisťovniach na základe dôkladného preskúmania zdravotného stavu ale je možné udeliť výnimky a niektorým klientom je možné dojednať poistenie kritických chorôb či už s výlukami alebo s úpravou poistného. Jednotlivé poisťovne pristupujú ku klientom so zvýšeným rizikom individuálne.

Rozdiely v poistení kritických chorôb v jednotlivých poisťovniach

Pripoistenie kritických chorôb sa aj napriek tomu, že sa jedná o poistenie zvýšených nákladov na liečbu náročných diagnóz, v jednotlivých poisťovniach odlišuje. Aj keď poisťovne kryjú v rámci tohto poistenia rôzne ochorenia, takmer vo všetkých nájdeme diagnózy, ktorými sú Alzheimerova a Parkinsonova choroba, mozgová mŕtvica, slepota, rakovina, kóma,  hluchota, srdcový infarkt, zlyhanie obličiek, operácia aorty a vencovitých tepien, skleróza multiplex a transplantácia životne dôležitých orgánov. Ostatné choroby, ako napr. HIV, ochorenie pečene, demencia a ďalších 40 diagnóz, sa dajú poistiť v rôznych poisťovniach, takže je možné stretnúť sa s rôznymi kombináciami kritických chorôb. Niektoré poisťovne majú dokonca balíky kritických ochorení. Jednotlivé poisťovne samozrejme ponúkajú pripoistenie kritických chorôb za rôzne ceny, väčšinou sú závislé od počtu a závažnosti chorôb, ktoré kryjú.

Zhrnutie

Aj napriek tomu, že našou primárnou oblasťou záujmu je pomáhať klientom pri riešení najvýhodnejších možností financovania bývania, je našou priam povinnosťou postarať sa o všetkých z každej stránky. Vieme, že je jednoduché zadlžiť sa, náročné ale niekedy môže byť splácanie svojich záväzkov, pretože život je plný zmien a momentov, ktoré nám ho vedia otočiť „hore nohami“ aj zo dňa na deň. A práve preto sme vytvorili podmienky, aby sme mali ideálne možnosti našim klientom pomôcť zabezpečiť sa aj počas náročnejších období, napríklad v čase liečenia ťažkej choroby.

a naše odporúčania

Je nesporným faktom, že poistenie splácania hypotéky by malo byť jej neoddeliteľnou súčasťou, či už ste sami alebo máte rodinu, ktorej vaše príjmy v prípade nepriazne osudu môžu chýbať. Čím ste mladší, tým výhodnejšie a lacnejšie máte možnosť svoje záväzky poistiť. Je ale veľmi dôležité rizikové poistenie k hypotéke nastaviť tak, aby vaša investícia do svojho života a zdravia mala ten správny efekt. Máme v našom portfóliu produkty najväčších poisťovní pôsobiacich na našom trhu, takže vieme nájsť pre každého najvhodnejšiu kombináciu poistenia k hypotéke s ohľadom na jeho vhodnosť aj z hľadiska ceny. Záleží nám na tom, aby ste v rámci rizikového poistenia mali pokryté práve tie riziká, ktoré vám najviac môžu počas života hroziť a postarať sa tým o seba i vašich najbližších. Dohodnite si stretnutie so špecialistami nášho oddelenia finančných služieb a presvedčte sa, že to s vami myslia dobre a že im záleží na vašej prosperite.