fbpx

PZP vs. havarijné poistenie vozidiel

Poistenie motorových vozidiel patrí k druhom poistenia, ktoré ľudia využívajú najviac. Minimálne preto, lebo musia mať každé auto poistené zo zákona povinným zmluvným poistením. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá, ktoré sú súčasťou dopravnej premávky. Jedná sa teda o osobné autá, kamióny, motocykle alebo aj autobusy. Okrem povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel existuje ešte ďalšie dôležité poistenie, ktorým je havarijné poistenie. Pre niektorých je to poistenie dobrovoľné, pre iných je tiež povinné, napríklad v prípade prenájmu automobilu formou leasingu.

Základné rozdiely medzi PZP a havarijným poistením vozidiel

Základným rozdielom medzi spomínanými dvomi druhmi poistenia motorových vozidiel je druh škody, ktorá na vozidle, zdraví alebo iných predmetoch vznikla. Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje sa každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Havarijné poistenie, nazývané aj KASKO je poistenie, ktoré kryje škody na motorovom vozidle, ktorého je poistený vlastníkom alebo držiteľom.

Hlavné znaky PZP

Povinné zmluvné poistenie je v podstate poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Zo zákona kryje dve základné riziká:

1, škody na zdraví a náklady pri usmrtení, náklady na zdravotnú starostlivosť, nemocenské dávky, úrazové dávky, dôchodkové dávky a pod., ak je poistený povinný ich nahradiť, pričom zákonným limitom je suma 5.240.000 € a

2, materiálne škody, čiže škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, účelne vynaložené náklady na právne zastúpenie pri uplatňovaní nárokov poškodeného alebo aj ušlý zisk do limitu zo zákona min. 1.050.000 €.

Okrem týchto rizík je možné pripoistiť asistenčné služby, čelné sklo, riziko krádeže, mnoho poisťovní ponúka aj poistenie proti škodám spôsobeným hlodavcami, stret so zverou, poistenie pneumatík, spolucestujúcich apod. Niektoré poisťovne ponúkajú PZP aj formou vyšších balíkov s vyššími limitmi poistných súm a do nich potom priraďujú aj ďalšie riziká.

Hlavné znaky havarijného poistenia

Kým PZP kryje škody súvisiace s prevádzkou motorového vozidla a hlavne škody na zdraví a materiálne škody, havarijné poistenie kryje škody na samotnom motorovom vozidle. K hlavným poistným rizikám v havarijnom poistení patria havária, živel, vandalizmus, odcudzenie, príp. aj asistenčné služby. Každá poisťovňa má tento produkt nastavený inak, jeho základnou podstatou je ale ochrana samotného auta. V drvivej väčšine je poistnou sumou cena nového vozidla, aj napriek tomu, že často sa toto poistenie uzatvára na už jazdené vozidlá. Dôvodom novej ceny vozidla je to, že v prípade opravy sú používané nové diely. Takisto aj v prípade krádeže poisťovňa poistenému prepláca cenu nového vozidla. Mnohé poisťovne ponúkajú klientom aj pre prípad havarijného poistenia viac typov balíkov, kde si môžu vybrať poisťované riziká.

Spoluúčasť – čo je to?

Pri oboch druhoch poistenia, čiže pri PZP aj pri havarijnom poistení dojednávajú takmer všetky poisťovne s poistenými aj spoluúčasť, ktorá môže byť vyjadrená buď v pevnej minimálne sume alebo v %, často to býva ich kombinácia. Spoluúčasť znamená, že v prípade poistnej udalosti poisťovňa poistenému vyplatí sumu zníženú u výšku dohodnutej spoluúčasti. Napríklad klient mal na svojej zmluve havarijného poistenia poistnú udalosť vo výške 1.800 € a mal na zmluve dojednanú spoluúčasť 5% min. 150 €, poisťovňa mu preplatí na opravu poškodeného auta 1.650 €, čiže o 150 € menej, hoci je to viac ako 5%. Keby mal poistnú udalosť za 8.000 €, jeho spoluúčasť by bola 400 €, čo je 5% zo sumy 8.000 €.

Poistenie GAP

S touto skratkou sa mnohí už neraz stretli, ale nie každý presne, vie, o aké poistenie sa vlastne jedná. Poistenie GAP sa môže vzťahovať len na nové vozidlá resp. ojazdené do určitého veku a s maximálnym počtom najazdených kilometrov. Tento druh poistenia kryje finančnú stratu vlastníka resp. držiteľa vozidla pre prípad totálnej škody pri nehode alebo pri jeho krádeži. Najčastejšie sú ním poisťované nové autá kupované na leasing. Toto poistenie ale nepatrí k povinným zo zákona.

Zhrnutie

Aj zdanlivo jednoduchá problematika poistenia automobilov, motocyklov alebo úžitkových vozidiel obsahuje mnoho detailov, ktoré rozhodujú o tom, ako ich správne poistiť. Väčšina držiteľov áut si vyberá napríklad povinné zmluvné poistenie podľa ceny, pretože ho považujú za nutnosť, niekedy ale sú okolnosti, kedy je dobré sa nad správnym výberom poisťovne i produktu zamyslieť. Trochu náročnejšie je to s výberom havarijného poistenia, pretože pri ňom sa jednotlivé poisťovne odlišujú viac. V každej poisťovni výšku poistného ovplyvňujú iné faktory, niektoré ponúkajú viac balíkov a je dôležité si vybrať ten správny produkt.

a naše odporúčania

Ak je pre vás vaše PZP alebo havarijné poistenie samozrejmosťou, prípadne ste sa väčšinou rozhodovali podľa výšky poistného, možno je čas, aby ste sa na svoje zmluvy pozreli lepšie. Pokiaľ ste ešte nemali poistnú udalosť, nemali ste možnosť posúdiť, či je vaše auto poistené najlepším možným spôsobom. Ak ale chcete mať istotu, že ste sa rozhodli správne, stačí sa poradiť s našimi odborníkmi na poistenie. Alebo ak plánujete kúpu nového auta, obráťte sa na nás. Naše oddelenie finančných služieb disponuje profesionálmi, ktorým bude záležať na tom, aby poistenie vášho vozidla bolo nie len najlacnejšie, ale aj najkvalitnejšie. Dohodnite si stretnutie s nami už dnes a presvedčte sa, že nám na vás naozaj záleží.