fbpx

Čo je úver – typy úverov a ich využitie v praxi

Úver je druh finančného produktu, ktorý má nespočetné množstvo charakteristík a závisí napr. od jeho chápania jednotlivými ekonomickými školami alebo pohľadu naň ako na jav. V ponímaní nás, sprostredkovateľov úverov, sa jedná o poskytnutie peňažných prostriedkov zo strany jedného subjektu, veriteľa (napr. banky) do určitej sumy v prospech iného subjektu čiže dlžníka s podmienkou, že tento poskytnuté peňažné prostriedky po čase vráti a prípadne aj zaplatí úroky, ktoré sú vlastne cenou úveru.

Úver vs pôžička

Ešte nedávno platilo, že v úverovom slovníku pojem pôžička v bankovníctve neexistuje, pretože vždy v prípade poskytnutia finančných prostriedkov sa jedná o úver. Predsa len ale medzi nimi existuje niekoľko rozdielov, ktoré ich charakterizujú. V prvom rade úvery môžu poskytovať len subjekty, ktoré majú od NBS povolenie na ich poskytovanie. Spoločnosti, ktoré toto povolenie nemajú, môžu dlžníkom poskytovať len pôžičky. Takže banky i niektoré nebankové spoločnosti sú poskytovateľmi úverov, aj keď v obchodných názvoch ich produktov nájdeme slovo „pôžička“. Ďalšou dôležitou črtou pôžičiek je, že pôžičkou nemusí byť len poskytnutie peňažných prostriedkov s povinnosťou vrátenia, ale aj vecí. Podmienky poskytovania pôžičiek sa riadia Občianskym zákonníkom, poskytovanie spotrebných úverov upravuje Zákon o spotrebiteľských úveroch. Ďalším typom úverov sú hypotéky, čiže úvery zabezpečené nehnuteľnosťou, ktoré upravuje okrem Obchodného a Občianskeho zákonníka aj Zákon o bankách a Zákon o úveroch na bývanie.

e-book zdarma: Ako čo najlepšie zvládnuť hypotéku

  • Čo si premyslieť ešte predtým, než požiadate o hypotéku?
  • Ako o ňu požiadať a ako si postrážiť, aby boli podmienky banky výhodné?
  • Pri riešení hypotéky môžete naraziť na úskalia a neočakávané situácie. Ukážeme vám, ako ich jednoducho prekonáte.
  • Máme pre vás 7 tipov priamo od hypotekárneho centra

Venujte hypotéke dostatok času ešte pred podaním žiadosti do banky. Položte si dôležité otázky - vďaka e-booku si na ne dokážete odpovedať.

Pozrite si e-book zdarma

Je lízing úverom?

Aj napriek tomu, že v súvislosti s úvermi spomíname aj splácanie napríklad auta na lízing, tento finančný produkt sa do úverov nezaraďuje. Lízingová zmluva nie je v Obchodnom zákonníku samostatne upravená, môže sa uzatvárať ako nepomenovaná zmluva, kde všetky jej náležitosti upravujú zmluvné strany samostatne na základe vzájomnej dohody. Lízing je možné uzavrieť na veci hnuteľné alebo nehnuteľné, jeho predmetom môže byť aj tzv. personálny lízing. Predstavuje nájom veci upravený osobitným režimom najmä z hľadiska jeho financovania. Aby ale lízingové spoločnosti mali jednoduchšie preverovanie žiadateľov o lízing, sú členmi nebankového registra, ktorý eviduje platobnú disciplínu nie len platiteľov úverov nebankových spoločností, ale aj lízingov, čím eliminujú riziko načas neplatených splátok od svojich klientov.

Druhy úverov a ich členenie

Na našom trhu existuje nespočetné množstvo druhov úverov, ktoré je možné členiť podľa viacerých kritérií.
Podľa doby splatnosti poznáme úvery krátkodobé (splatné do 1 roka), strednodobé (splatné do 5 rokov) a dlhodobé.
Podľa spôsobu poskytnutia finančné spoločnosti poskytujú úvery jednorázové, ktorými sú štandardné napr. spotrebné úvery, splátkový predaj tovaru a hypotéky alebo revolvingové, ktorých poskytnutie sa neustále obnovuje. K nim patria kreditné karty alebo povolené prečerpania.
Podľa typu zaistenia rozlišujeme zabezpečené (napr. úvery na bývanie) a nezabezpečené (spotrebiteľské úvery refinančné alebo bezúčelové).
Ďalším kritériom členenia úverov je typ subjektu, pre ktorý je úver určený, čiže či sa jedná o úvery pre obyvateľstvo, podnikateľov, bytové domy, spoločenstvá vlastníkov bytov apod. Poskytovanie jednotlivých typov úverov zároveň upravujú rôzne zákony a právne predpisy.

Ktoré typy úverov a iných služieb môžeme sprostredkovať

Naša spoločnosť je členom veľkej skupiny, preto disponujeme širokým portfóliom úverov a finančných produktov všetkých bánk, ale aj nebankových a lízingových spoločností. Máme možnosť našim klientom sprostredkovať úvery na bývanie, spotrebné úvery, kreditné karty, lízingy, ale aj podnikateľské úvery, úvery pre bytové domy, úvery stavebných sporiteľní apod. Z neúverových produktov do nášho portfólia patrí aj sprostredkovanie bankových účtov alebo POS terminálov.

Zhrnutie

Aby sme vám predstavili komplexné členenie úverov, ktoré naše banky, splátkové spoločnosti a nebankové inštitúcie ponúkajú, potrebovali by sme podstatne viac priestoru, pretože táto téma je veľmi rozsiahla. Rôzne typy financovania ale vznikli práve z potrieb obyvateľstva i podnikateľského prostredia. Úver ale nie je len prostriedkom financovania potrieb, je aj nástrojom toku peňazí v bankách i medzibankovom prostredí.  A na makroekonomickej úrovni podporuje hospodársku produktivitu, zabezpečuje a uplatňuje nepretržitú výrobu tovarov a služieb a celkovú deľbu práce vo výrobnom procese.

…naše odporúčania

Aj keď sme ešte v roku 2008 vznikli ako hypotekárne centrum zamerané na sprostredkovanie hypoték a úverov určených predovšetkým na bývanie, našim záujmom bolo značku Hypo Consulting budovať a rozširovať ďalej. Pretože vieme, že potreby financovania našich klientov pri hypotékach nekončia. Našim zámerom je hľadať a ponúknuť vám čo najvýhodnejšie riešenia financovania akýchkoľvek potrieb. Okrem toho sme dnes už hrdí na to, že vaše úvery, majetok i život a zdravie vás samotných máme možnosť zabezpečiť tými najkvalitnejšími formami poistenia a vaše príjmy čo najlepšie ochrániť. Máte možnosť sa o kvalitách našich hypotekárnych špecialistov i odborníkov na poistenie alebo investovanie presvedčiť na „vlastnej koži“. Kontaktujte nás a staňte sa súčasťou veľkej skupiny našich spokojných klientov.