fbpx

Obchodné podmienky

článok I.
VYMEDZENIE POJMOV

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.hypoconsulting.sk je:
  Hypo Consulting, s.r.o., sídlo: Račianska 62/A, 831 02 Bratislava, IČO: 43 992 978
 2. Poskytovateľom e-shopu (tzn. internetového obchodu) umiestneného vo webovej sekcii www.hypoconsulting.sk/eshop/  a predajcom je:  Hypo Consulting - servis, s.r.o., sídlo: Račianska 62/A, 831 02 Bratislava,
  IČO: 43995209, zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 50895/B;
  Telefon: +421 948 268 866
  Email: eshop@hypoconsulting.sk
 3. Produktom sa rozumie vzdelávací materiál ponúkaný vo webovej sekcii www.hypoconsulting.sk/eshop/, ktorý je možné zakúpiť pomocou objednávky (objednávkového formulára).
 4. Objednávateľom a zákazníkom je návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom predajného formulára vytvoril objednávku produktu.
 5. Objednávka vzniká vyplnením predajného formulára na webové stránke produktu zo strany objednávateľa a jej doručením poskytovateľovi. Vytvorením objednávky vzniká objednávateľovi povinnosť platby.
 6. Objednávateľ resp. zákazník plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.hypoconsulting.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií.
 7. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (iná osoba, než podnikateľ, ktorý robí objednávku v rámci svojej podnikateľskej činnosti), tak sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami riadia zákonom o ochrane spotrebiteľa.
 8. Produkty ponúkané prostredníctvom webovej sekcie www.hypoconsulting.sk/eshop/ sú digitálne informačne-vzdelávacie produkty a informácie obsiahnuté v ponúkaných platených produktoch nespadajú do pôsobnosti zákona 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní. Ďalej uvádzame, že akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu Poskytovateľa je zakázané. 

článok II.
OBJEDNÁVKA, UZAVRETIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU,
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Poskytovateľ oboznámil objednávateľa s tím, že na webovej stránke je opísaný produkt, ktorý si objednávateľ objednáva. Objednávateľ má teda možnosť zoznámiť sa s informáciami o produktoch a ich obsahom. Na základe týchto informácii má objednávateľ možnosť dôkladne a zodpovedne zvážiť zakúpenie produktu. Ponuka predajcu ostáva v platnosti po dobu, kedy je zobrazovaná možnosť objednania na webovom rozhraní.
 2. Cena produktu je uvedená v predajnom formulári pre vyplnenie záväznej objednávky, ktorý objednávateľ vypĺňa a teda sa s jej výškou zoznámil v plnom rozsahu. Objednávateľ sa odoslaním záväznej objednávky zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za objednané produkty. Uvedená cena je konečná, nie sme platiteľ DPH.
 3. Na základe odoslanej záväznej objednávky vystaví poskytovateľ objednávateľovi zálohovú faktúru, ktorej splatnosť bude 5 dní odo dňa vystavenia. Objednávku je možné uhradiť platobnou kartou alebo bankovým prevodom. Pri platení pomocou platobnej karty zadáva kupujúci všetky platobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej platobnej brány a predajca neprichádza s platobnými údajmi kupujúceho do styku. Predajca obdrží výlučne informáciu o úspešnosti transakcie. Za použitie online platobných nástrojov predajca neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky.
 4. Po neúspešnom uplynutí doby splatnosti zálohovej faktúry je vytvorená objednávka automaticky stornovaná. Upozorňujeme objednávateľa, že platby sa párujú automaticky pomocou variabilného symbolu, ktorý je teda nutné zadať bezchybne, aby nedošlo k mylnému automatickému zrušeniu objednávky.
 5. Záväzná rezervácia miesta na seminári s pevným dátumom pre objednávateľa zo strany poskytovateľa vzniká včasným uhradením celej kúpnej ceny.
 6. Záväzok objednávateľa uhradiť cenu za produkt je splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet poskytovateľa. Uhradením celej ceny vzniká medzi objednávateľom a poskytovateľom kúpna zmluva. Po úhrade celej kúpnej ceny Vám automaticky odošleme e-mailom daňový doklad - faktúru.
 7. Vlastnícke právo k produktom prechádza na zákazníka zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

Článok III.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

 1. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru.
 2. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa.
 3. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie vo vyššie uvedenej dobe, prosíme vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok
  a) Najneskôr 14. deň po uzavretí zmluvy musí byť prevádzkovateľovi odoslaný prejav vašej vôle o odstúpení do zmluvy.
  b) Odstúpenie je možno urobiť elektronickou formou, odoslaním na e-mail: eshop@hypoconsulting.sk - vždy s prehlásením, že kupujúci odstupuje od zmluvy a s priložením kópie faktúry – daňového dokladu.
  c) Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, kvôli ktorému odstupuje od kúpnej zmluvy.
  d) V prípade odstúpenia zákazníka od zmluvy na online vzdelávací kurz, je predávajúci oprávnený neodkladne po doručení odstúpenia zákazníkovi deaktivovať a znemožniť prístup do členskej sekcie programu.
  e) Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy.
 4. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho: 
  a) Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu, pokiaľ zistí, že druhá strana závažným spôsobom porušila zmluvu.
  b) Pre účely tejto zmluvy sa za závažné porušenie tejto zmluvy považuje: meškanie zákazníka s úhradou kúpnej ceny alebo čiastková úhrada viac ako 10 dní po dobe splatnosti; porušenie povinností na ochranu autorského práva zo strany zákazníka.
 5. K zániku zmluvného vzťahu môže tiež dôjsť na základe písomnej dohody poskytovateľa a objednávateľa.

článok IV.
PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

 1. Platbu môžete vykonať klasickým bankovým prevodom na základe vystaveného dokladu alebo online platbou:
  -  platobnou kartou Visa, MasterCard
  -  platobnými tlačidlami bánk, kde platbu potvrdíte vo Vašom elektronickom bankovníctve
  -  cez Google pay, Apple pay
  Výber z dostupných možností vykonáte zaškrtnutím príslušnej metódy pri objednávkovom formulári.
 2. Online platby pre nás zaisťuje platobná brána Comgate. Poskytovateľ tejto služby, spoločnosť ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované. Informácie a kontakty pre prípadné reklamácie alebo otázky k platbám: ComGate Payments, a.s.
  Gočárova trieda 1754 / 48b, Hradec Králové, Česká republika
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267
  https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
 3. Pri online produktoch sa dodaním rozumie zaslanie produktu emailom alebo zaslanie prístupových údajov do klientskej sekcie zo strany predajcu, na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v predajnom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy daného produktu.
 4. Prístupové údaje poskytne predávajúci zákazníkovi až po zaplatení celej kúpnej ceny do 24 hodín, ak nie je uvedené inak.

článok V.
POSKYTOVANIE DIGITÁLNEHO OBSAHU

 1. Kúpnou zmluvou na digitálny obsah sa poskytovateľ zaväzuje sprístupniť užívateľovi vec v digitálnej podobe (digitálny obsah) k užívaniu pre vlastnú potrebu a užívateľ sa zaväzuje zaplatiť za to odmenu.
 2. Digitálny obsah (e-book, online kurz, online seminár atď.) bude zákazníkovi sprístupnený do 24 hodín od prijatia platby. V prípade hromadne sa konaného online seminára s konkrétne stanoveným dátumom začiatku, bude prístup ku kurzu vytvorený najneskôr v tento deň.
 3. Ak odstúpi užívateľ od zmluvy, poskytovateľ môže užívateľovi zabrániť v ďalšom užívaní digitálneho obsahu, a to najmä tým, že mu digitálny obsah alebo užívateľský účet zneprístupní.
 4. Ak chce užívateľ odstúpiť od kúpnej zmluvy na digitálny obsah, ktorý mu bol doručený emailom a užívateľ tak  má k nemu stále prístup, je povinný odstúpenie od zmluvy ohlásiť poskytovateľovi bezodkladne po prevzatí digitálneho obsahu, avšak ešte pred jeho použitím (prečítaním, pozretím, vypočutím) a následne ho prestať používať a vymazať zo svojej emailovej schránky resp. zo všetkých svojich elektronických zariadení a miest.   

článok VI.
ZABEZPEČENIE A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 1. Prístupové údaje k online produktom či na príslušnú URL adresu sú určené iba pre osobnú potrebu zákazníka. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácii nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu k online produktu či poskytnutej URL adrese. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie užívateľského mena a hesla treťou osobou.
 2. Produkty, ktoré predávajúci predáva, podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. Akékoľvek ich šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Oprávnenie k inému využitiu autorského diela, než na aké je určené, môže byť zákazníkovi poskytnuté iba na základe licenčnej zmluvy. Zákazník zodpovedá predávajúcemu za ujmu, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela spôsobí.

článok VII.
PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNENIA, REKLAMÁCIA, REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, tj. práv z vadného plnenia,  sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.
 2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, že tovar pri preberaní nemá vady. Ak má tovar vadu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, iba že by bol zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.
 3. Vadné plnenie uplatňuje zákazník bez zbytočného odkladu u predávajúceho, najneskôr však do jedného mesiaca od prevzatia tovaru.
 4. Pre reklamáciu nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese eshop@hypoconsulting.sk . Súčasťou reklamácie by malo byť aj priloženie dokladu o kúpe a opis vady. O spôsobe vybavenia reklamácie vás budeme informovať e-mailom.
 5. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, bude vybavená a kupujúci o tom bude informovaný najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po márnom uplynutí uvedenej lehoty môže kupujúci od zmluvy odstúpiť alebo žiadať primeranú zľavu.
 6. Predávajúci nie je povinný nároku zákazníka vyhovieť, pokiaľ preukáže, že tento pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu k použitiu. Rovnako predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré môžu kupujúcemu vzniknúť vďaka pomalému internetovému pripojeniu kupujúceho, neaktualizovanému internetovému prehliadaču, nenainštalovanému povinnému software či vďaka iným problémom spôsobených elektronickým zariadením kupujúceho.

článok VIII.
SPRACOVÁVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovateľ e-shopu a prevádzkovateľ webových stránok spracúvajú osobné údaje fyzických osôb starších ako 18 rokov - kupujúcich, potenciálnych zákazníkov a osob, ktoré vykonali registráciu na webových stránkach  (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Podrobné informácie nájdete tu :
https://www.hypoconsulting.sk/zakonne-informacie/ochrana-osobnych-udajov

článok IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Sťažnosti a pripomienky Spotrebiteľa, ktoré sa týkajú zmluvného vzťahu uzavretého medzi predávajúcim a kupujúcim, vybavuje predávajúci. Sťažnosti môže Spotrebiteľ uplatniť emailom na adrese eshop@hypoconsulting.sk . Pokiaľ je sťažnosť svojim obsahom vyhodnotená ako reklamácia, bude sťažnosť vybavená ako reklamácia.
 2. Ak vzťah súvisiaci s využitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohadujú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa, vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo pri vybraných produktoch upraviť ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán nad rámec týchto obchodných podmienok. Tieto pravidlá budú vždy uvedené na webových stránkach príslušného produktu a majú prednosť pred ustanovenými VOP.
 4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronické podobe a nie je verejne prístupná.
 5. Všetky vaše priania, pripomienky, nezrovnalosti a situácie vzniknuté nad rámec tohto dokumentu, budeme riešiť s maximálnou snahou vyjsť vám v ústrety a v odôvodnených prípadoch zjednáme nápravu.
 6. V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu, resp. odoslaniu záväznej objednávky.
 7. Toto aktuálne znenie obchodných podmienok je platné a účinné od 18.10.2023

Ďakujeme vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok. Dúfame, že ich ustanovenie predíde prípadným nedorozumeniam a pomôžu vyriešiť všetky vzniknuté záležitosti k spokojnosti oboch zúčastnených strán!