fbpx

Odklad splátok a žiadosť o novú hypotéku

Odklad splátok považujeme za jednu z posledných možností v prípade zníženia príjmov alebo neočakávanej životnej situácie, následkom ktorej je neschopnosť aktuálne a krátkodobo splácať splátky úverov. Aj keď je odklad splátok oficiálnym krokom, ktorý je potrebné s bankou komunikovať a dostať naň od nej súhlas, jeho evidencii v úverovom registri sa nevyhnete. To znamená, že aj v budúcnosti budú ostatné banky vedieť o tom, že ste niekedy možnosť odkladu splátok využili. Záznam v úverovom registri nemusí byť vždy znakom, že ste neplatičom a problémovým klientom, z dôvodu systémovosti a kontinuity registrácie splátok je ale nutné ho evidovať. Odklad splátok nie je novým spôsobom, ako sa vyhnúť zosplatneniu úveru, klienti ho mohli využívať už aj v minulosti. Podľa jeho dôvodu poznáme totiž niekoľko druhov odkladu splátok a sú nimi:

1, Odklad splátok v prípade štandardného poklesu príjmov

Banky vždy klientom umožňovali odložiť si splátky úverov na nejaký čas v prípade straty zamestnania, dlhotrvajúcej PN, v prípade rozvodu manželov, pri náhlom úmrtí jedného zo žiadateľov a pod. Cieľom banky nie je svojich klientov za každú cenu sankcionovať, ale v prvom rade hľadať spoločné riešenia. Ak sú klienti ochotní svoje problémy riešiť, aj banky sú prístupné hľadaniu spôsobov. Preto jedným z nich je aj odklad splátok. V minulosti stačilo banke predložiť dokument, ktorý bol podkladom pre vydanie súhlasu a klient mohol svoje splácanie odložiť. Boli obdobia, kedy počas odkladu nebolo potrebné splácať žiadnu časť splátky, neskôr banky zaviedli pre klientov povinnosť počas odkladu splácať minimálne úroky.

2, Odklad splátok po narodení dieťaťa

Zavedenie zákona o spotrebiteľských úveroch do praxe pred niekoľkými rokmi dalo rodičom novonarodených detí možnosť bankám povoliť im aj v tomto prípade odklad splátok. Túto možnosť majú rodičia malých detí dodnes, pričom odklad môže trvať až 6 mesiacov, počas ktorého je ale nutné splácať úroky a nesplatená časť istiny zostáva dlžnou sumou po skončení odkladu. Možnosť odkladu splátok vznikla z potreby kompenzovať krátkodobé zvýšenie nákladov súvisiacich s narodením a vstupom nového človeka do života. Aj tento typ odkladu je ale evidovaný v úverovom registri.

3, Odklad splátok z dôvodu poklesu príjmov súvisiacich s pandémiou COVID-19

V apríli 2020 vláda SR schválila zákon tzv. Lex korona, ktorý umožnil všetkým platiteľom úverových produktov – hypoték, spotrebných úverov, úverov zo stavebných sporiteľní, ako aj leasingov – odklad splátok až na 9 mesiacov, pričom klienti nemuseli platiť v rámci odkladu žiadnu sumu, čiže ani úroky. Vzhľadom k tomu, že v tom čase sme sa ocitli v novej situácií, nikto ešte poriadne nevedel, ako mnohé procesy nastaviť. Keďže občanom bolo predstaviteľmi vlády sľúbené, že tento typ odkladu nebude v úverovom registri evidovaný, mnohí žiadosť oň hneď aj využili. Nakoniec ale vysvitlo, že aj tento typ odkladu splátok je v úverovom registri evidovaný, preto mnohí svoje žiadosti stiahli a pokračovali riadne v splácaní úverov. Na rad zároveň prišli otázky, ako budú úvery schvaľované či už počas odkladu alebo po návrate na pôvodný režim splácania úveru.

Možnosti získania úveru po skončení odkladu

Odklad splátok má slúžiť na to, aby dlžník úveru získal čas na vyriešenie svojej nepriaznivej situácie. Napríklad v prípade straty zamestnania si našiel novú prácu, ak je možnosť, požiadal banku o predĺženie doby splatnosti, v prípade úmrtia partnera si našiel menšie bývanie alebo vyčkal na poistné plnenie z poisťovne, a pod. Odklad splátok by určite nemal byť riešením dlhodobej finančnej nestability klienta, v prípade výrazných problémov je určite lepšie hľadať iné spôsoby, ako neprísť o nehnuteľnosť. A práve tieto aspekty banky uplatňujú pri schvaľovaní nových úverov, ak žiadateľ už v minulosti odklad splátok mal. Ak sa jedná k žiadateľa, ktorý okrem jednorázového odkladu splátok splácal všetky svoje záväzky bez omeškaní, banky vedia jeho situáciu akceptovať a úver mu schváliť. Prísnejšie sú už ale posudzovaní žiadatelia, ktorí okrem odkladu majú v úverovom registri omeškané splátky, čím je ich rizikovosť oveľa vyššia.

Prístup bánk ku klientom po odklade splátok „LEX KORONA“

V posledných mesiacoch najviac v médiách či medzi ľuďmi rezonuje téma odkladu splátok súvisiacich s „koronapandémiou“, pretože mnohí tento odklad splátok nie len chceli, ale aj museli využiť. Už takmer pravidlom sa stalo, že stretávame klientov s odkladom splátok, pretože museli byť v karanténe, zamestnávateľ im kvôli zníženiu produktivity vyplácal napr. 60% mzdy, prípadne musel svoje prevádzky uzavrieť, pretože sa jednalo o niektorý z najviac postihnutých sektorov, či už je to gastronómia, cestovný ruch, služby atď. Tí šikovní si našli nové zamestnanie, iní mali úspory na prežitie s odkladom a čakajú na návrat k „normálnemu“ životu, aký sme mali pred „koronou“. Ľudia ale potrebujú riešiť úvery aj napriek odkladu, banky tak nastavili podmienky ich schvaľovania aj pre tých, ktorí odklad splátok využili. Banky pristupujú ku klientom rôzne a výrazný vplyv na poskytovanie úverov má aj ich účel:

  • Úver na kúpu alebo výstavbu nehnuteľnosti – v prípade nadobudnutia alebo výstavby sú banky veľmi obozretné a hypotéky schvaľujú individuálne. Veľmi dôležité je, ako dlho žiadateľ odklad mal, či ho ukončil skôr alebo ho mal plných 9 mesiacov. Väčšina bánk potrebuje vidieť 1 až 3 zaplatené splátky po ukončení odkladu a rozhodujúce je pritom, ako žiadateľ o nový úver splácal svoje záväzky pred odkladom i v akej výške tieto záväzky boli. Podľa našich zistení aj napriek prísľubu, že klienti po odklade nebudú znevýhodňovaní, niektoré banky vôbec nie sú ochotné klientov po odklade splátok financovať.
  • Refinančná hypotéka a konsolidácia – klienti, ktorí mali odklad, najčastejšie žiadajú, prípadne už aj počas neho žiadali o refinančné úvery alebo o konsolidáciu, čiže zlúčenie viacerých úverov práve za účelom zníženia splátok. Ak títo klienti pred odkladom splácali konsolidované úvery bezproblémovo, sú pre banky po zdokladovaní už zaplateného stanoveného počtu splátok tiež akceptovateľní. Tiež aj tu je dôležité, ako dlho odklad títo žiadatelia využili. Vo všeobecnosti sú lepšie schvaľované úvery klientom, ktorí mali odklad len krátky čas.
  • Možnosť získania spotrebného úveru – po odklade je možné požiadať aj o spotrebný úver bez založenia nehnuteľnosti. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o nezabezpečené úvery, sú tieto žiadosti posudzované prísnejšie. Aj po odklade splátok z dôvodu LEX KORONA ale žiadatelia môžu mať úver schválený.

Zhrnutie

Ako sme už vyššie uviedli, banky posudzujú žiadosti o hypotéku či iné typy úverov po odklade splátok rôzne. Niektorým bankám stačí vidieť v úverovom registri 1 včas zaplatenú splátku, iné ich chcú vidieť 3, pričom niekde tú tretiu je možné zdokladovať aj výpisom z účtu, ak ešte splátku v úverovom registri nie je vidieť. Máme ale banku, ktorá vie žiadosť schváliť aj hneď na druhý deň po ukončení odkladu, ak sa jedná o odklad úveru v tejto banke. Vieme ale aj o takej banke, ktorá chce vidieť v úverovom registri až 14 splátok po ukončení odkladu. Väčšina z nich ale posudzuje jednotlivé žiadosti individuálne, zohľadňuje úverovú históriu žiadateľa, jeho príjmy, celkovú bonitu, čiže všetky riziká ovplyvňujúce návratnosť úveru.

a naše odporúčania

Ak máte hypotéku alebo iný typ úveru, využili ste odklad splátok súvisiaci z pandémiou COVID-19 a plánujete riešiť hypotéku alebo iný typ úveru, obráťte sa na nás. Presne vieme, ktoré banky sa k vám ako budú správať, takže vám budeme vedieť navrhnúť také riešenie, ktoré bude mať najvyššiu šancu na úspech. Naše skúsenosti môžu byť pre vás prínosom, pretože našim zámerom je eliminovať vaše neúspešné pokusy získať úver. Zároveň vám vieme ušetriť peniaze, energiu a hlavne zbaviť vás stresu z možno náročnejšieho procesu vybavenia vašej hypotéky či už na kúpu nového bývania alebo na „upratanie“ existujúcich záväzkov. Dohodnite si stretnutie s našimi hypotekárnymi špecialistami už dnes. Okrem riešenia úveru vám pomôžu vaše záväzky aj vhodne zabezpečiť, aby ste už nikdy o odklad splátok žiadať nemuseli.