fbpx

Kúpa nehnuteľnosti: ako vypracovať kvalitnú kúpnu zmluvu

Prvotným dokumentom, na základe ktorého sa realizuje zmena vlastníka nehnuteľnosti, či už ju financujete z vlastných peňazí alebo cez hypotéku, je kúpna zmluva. Zákon hovorí, že vždy musí mať písomnú formu. Bez dokumentu preukazujúceho zmenu vlastníka, či už kúpou, darovaním alebo dedením, katastrálny úrad nemá na akom podklade túto zmenu uskutočniť a zapísať na list vlastníctva. Navyše predpisy stanovujú presný postup, ako celé konanie zmeny vlastníka na katastri musí prebiehať. V prípade kúpy nehnuteľnosti je nutné najskôr kúpnu zmluvu podať správe katastra, ktorý žiadosť o zmenu vlastníka zaeviduje a v štandardnom konaní má 30 na to, aby správnosť kúpnej zmluvy skontroloval a rozhodol o zmene vlastníka. Súčasťou tohto procesu je zmena na liste vlastníctva nehnuteľnosti. Aby kataster mohol o zmene vlastníka rozhodnúť, musí kúpna zmluva obsahovať niektoré povinné body, bez ktorých nie je možné zmenu na katastri zrealizovať.

Kúpa nehnuteľnosti cez realitnú kanceláriu

Pri našej práci sa stretávame k kúpami bytov alebo domov, ktoré naši klienti realizujú väčšinou cez realitných maklérov. Aj napriek tomu, že ich služby nie sú práve najlacnejšie, resp. o ich províziu bude cena kupovanej nehnuteľnosti vyššia, oplatí sa ich využiť. Skúsení realitní makléri vám vysvetlia právny stav kupovanej nehnuteľnosti, zabezpečia vypracovanie kúpnej zmluvy prípadne aj predzmluvnej dokumentácie, ktorými môžu byť rezervačná zmluva, zmluva o budúcej zmluve a pod. Ak je to potrebné, vedia zabezpečiť prípadné zmeny na liste vlastníctva a mali by vedieť, aké kroky je potrebné podniknúť v prípade komplikácií.

Kúpa nehnuteľnosti bez RK

Ak sa rozhodnete pre kúpu novej nehnuteľnosti priamo od jeho majiteľa a nechcete do tohto procesu zaťahovať realitnú kanceláriu, musíte byť obozretnejší, opatrnejší a ak nemáte skúsenosti, mať k dispozícií niekoho, kto vám poradí a pomôže aj s vypracovaním kúpnej zmluvy. Kúpno – predajná zmluva, ako sa jej tiež niekedy hovorí, musí obsahovať náležitosti, ktoré zabezpečia, že nedôjde pri prevode nehnuteľnosti k chybám alebo nezrovnalostiam, ktoré by zabránili prevodu alebo skomplikovali predaj a následnú kúpu obom stranám. Určite sa vám zíde aspoň skúsený právnik, ktorý dozrie na vypracovanie kúpnej zmluvy, prípadne vám ju celú vyhotoví. Na to, aby ste mali kúpnu zmluvu vypracovanú správne, si treba dať veľký pozor, pretože ak kataster pri povoľovaní zmeny vlastníka v nej nájde chyby, konanie buď preruší alebo zastaví.

e-book zdarma: 10 najdrahších chýb pri vybavovaní hypotéky

  • Zamerajte sa na dôležité body! Vďaka e-booku je dokážete identifikovať
  • Akých 10 chýb môžete urobiť, keď budete vybavovať hypotéku?
  • Koľko Vás môžu stáť peňazí?
  • Ako sa im dá ľahko vyhnúť?

Nielen, že vďaka ebooku budete na hypotéku pripravení, ale určite vám pomôže zorientovať sa v hypotekárnej problematike skôr, než sa stanete jej súčasťou.

Pozrite si e-book zdarma

Typy zmlúv pri prevode nehnuteľnosti

Keď hovoríme o predaji a následnej kúpe nehnuteľnosti, stretávame sa s niekoľkými druhmi zmluvných dokumentov, ktoré sú súčasťou celého procesu. Môžete sa s nimi stretnúť bez ohľadu na to, či kupujete byt alebo dom cez realitnú kanceláriu alebo priamo od majiteľa, ich kombinácie a využitie vo vašom konkrétnom prípade je na vašom uvážení.

  • Rezervačná zmluva – využívajú ju predovšetkým realitné kancelárie. Jedná sa o dokument, ktorý potenciálnemu kupujúcemu zabezpečí, že súčasný majiteľ nehnuteľnosť nepredá nikomu inému do termínu, s ktorým obe strany súhlasia a uvedú ju do zmluvy. Každá rezervačná zmluva musí obsahovať informácie o predávajúcich a budúcich kupujúcich, musí byť v nej presný popis nehnuteľnosti, kúpna cena, výška rezervačného poplatku alebo zálohy, ak sa na nej dohodnú a doba, dokedy rezervácia platí. Väčšinou je termínom rezervácie dátum, dokedy musia obe strany podpísať kúpnu zmluvu. Súčasťou tejto zmluvy je napr. aj popis podmienok trvania rezervácie, možnosti odstúpenia od nej, sankcie apod.
  • Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – tento typ zmluvy je používaný najčastejšie vtedy, ak zmluvné strany neuzatvárajú rezervačnú zmluvu. Je dobré použiť ju napríklad v prípade predaja/kúpy nehnuteľnosti bez realitnej kancelárie, keď si zmluvné strany nedohodnú rezerváciu ani úhradu zálohy vopred, aby mali obe strany istotu, že prevod nehnuteľnosti reálne prebehne. V mnohých prípadoch by totiž mohlo dôjsť z dôvodu zmeny rozhodnutia k ujme či už na strane budúceho predávajúceho alebo kupujúceho.
  • Kúpna zmluva – ide o právny dokument, ktorý je nutné uzavrieť za každých okolností. Práve kúpna zmluva potvrdzuje akt predaja/kúpy nehnuteľnosti a je vyvrcholením akýchkoľvek krokov smerujúcich k nadobudnutiu nehnuteľnosti. Podáva sa na kataster spolu so žiadosťou o zmenu vlastníckych práv, bez tohto kroku k prevodu nedôjde. Ak si kupujúci berie hypotéku na kúpu nehnuteľnosti v banke, jej podmienkou k vyplateniu úveru je tiež predloženie originálu kúpnej zmluvy. Banke slúži ako doklad preukazujúci účel hypotéky.

Povinné náležitosti kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť

Aby kúpna zmluva bola platná, musí byť uzavretá písomne a musí obsahovať predpísané náležitosti. Sú nimi:

1, presný popis zmluvných strán, čiže predávajúcich aj kupujúcich. Táto časť musí obsahovať meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt

2, presná špecifikácia predmetu kúpy, údaje v zmluve musia byť totožné s údajmi na liste vlastníctva vrátane popisu tiarch a vecných bremien, ak na nehnuteľnosti viaznu

3, kúpna cena a podmienky jej vyplatenia vrátane udania čísla účtu predávajúceho a určenie lehoty na jej zaplatenie a jeho spôsob

4, záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmet kúpy a záväzok kupujúceho prevziať od predávajúceho predmet kúpy a zaplatiť zaň dohodnutú sumu

5, prehlásenia predávajúceho, že môže s nehnuteľnosťou voľne nakladať, že nehnuteľnosť nie je zaťažená žiadnym právom inej osoby, že k nehnuteľnosti sa neviažu žiadne nezaplatené dane alebo poplatky

Okrem týchto základných bodov musia zmluvy na kúpu bytov obsahovať aj ďalšie podstatné náležitosti vyžadované Zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Spolu s kúpnou zmluvou netreba zabudnúť na kataster podať aj potvrdenie o nedoplatkoch od správcu bytového domu. Dôležitou súčasťou kúpnej zmluvy na akúkoľvek nehnuteľnosť je aj informácia o stave meračov energií, prípadne tieto sú uvedené v osobitnom dokumente, tzv. odovzdávacom protokole.

Zhrnutie

Často nás klienti žiadajú, aby sme im s vytvorením kúpnej zmluvy pomohli. Keďže ide o dôležitý právny dokument a jeho príprava si vyžaduje minimálne bohaté skúsenosti, s veľkou pravdepodobnosťou ju nebudete vedieť vypracovať sami. Preto je dobré využiť na prípravu dokumentov služby realitných maklérov alebo právnikov, ktorí už presne vedia, ako má taká zmluva vyzerať, čo v nej nesmie chýbať a ako jednotlivé body sformulovať, aby boli obsahovo aj formálne správne. Často sa ľudia do takých činností pustia sami, pričom si ale môžu spôsobiť zbytočné problémy, ktoré s nesprávne vypracovanou kúpnou zmluvou súvisia. Buď vo forme prerušeného konania na katastri alebo čerpania hypotéky v banke. Dokonca sa môže stať, že amatérsky vypracovaná kúpna zmluva môže mať za následok až jej neplatnosť. Keď už to máte za sebou, nasleduje ďalší sled úkonov, ktoré treba po podpise kúpnej zmluvy urobiť.

a naše odporúčania

Sme si istí, že chcete mať svoje záležitosti pod kontrolou. Či už pri predaji nehnuteľnosti alebo kúpe nového bývania, ktorej súčasťou je neraz aj riešenie jeho financovania formou hypotéky. Naši hypotekárni špecialisti vám štandardne kúpnu zmluvu nevypracujú, ak je ale váš hypotekárny špecialista zároveň aj realitným maklérom, máte o starosť menej. Ak nekupujete nehnuteľnosť cez realitnú kanceláriu, máme k dispozícií odborníkov, ktorí vám budú vedieť s prípravou kúpnej zmluvy pomôcť. Ak plánujete predaj alebo kúpu nehnuteľnosti, dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami. Ich prácou i poslaním je ochotne vám pomôcť s financovaním nového bývania a ak to budete potrebovať, zabezpečiť vám aj právne služby odborníkov z realitného sektora.