fbpx

5 znakov optimálne nastaveného rizikového poistenia k hypotéke

Už sme sa vo viacerých článkoch zmieňovali o tom, aké máte možnosti zabezpečiť si pravidelné a bezproblémové splácanie hypotéky. Jednou z možností je okrem sporenia, zodpovedného prístupu k svojim výdavkom a postoja k svojmu životu aj poistenie schopnosti splácať hypotéku. V dnešnom príspevku Vám chceme stručne objasniť, na čo je dobré sa pri rizikovom poistení zamerať, aby boli Vaše prostriedky na túto finančnú službu vynaložené racionálne.

Bankopoistenie k hypotéke

Jednou z možností, ktorú Vám pri spracovaní hypotéky ponúkne priamo banka, v ktorej si zoberiete hypotéku ako ďalší produkt k nej. Bankopoistenie má tú výhodu, že ho platíte priamo v banke a nemusíte sa o nič starať. Navyše banky sa Vám za poistenie splácania hypotéky priamo u nich odmenia nižšou úrokovou sadzbou. Jeho výraznou nevýhodou je ale to, že takýto spôsob poistenia je hlavne pre mladých žiadateľov pomerne drahý a aj pri nižšej úrokovej sadzbe v konečnom dôsledku bude suma splátky úveru a jeho poistenia vyššia. Banky majú totiž pre všetkých klientov rovnaké sadzby poistného.

Výhody individuálneho rizikového poistenia splácania hypotéky

Pri samostatnom poistení je poistné oproti bankopoisteniu výrazne nižšie na také isté riziká. Druhým nezanedbateľným rozdielom je to, že bankopoistenia majú nastavené jednotné balíky konkrétnych krytí, napríklad smrť a invalidita, smrť a trvalé následky úrazu apod. Individuálnym poistením, ktoré si vyberiete Vy, si viete sami určiť, ktoré riziká chcete mať poistené. Aby som to zhrnula, poistenie splácania hypotéky priamo cez Vašu banku nie je ušité priamo na Vaše potreby a priority.

Čo robí individuálne rizikové poistenie hypotéky výhodným?

Z vyššie uvedených dôvodov Vám preto radšej odporúčame poistiť si svoju hypotéku priamo cez takú poisťovňu, ktorá najlepšie pokryje Vaše riziká s ohľadom na Vašu osobu, požiadavky a očakávania. A za relatívne nízke mesačné poistné. Tak by mala vyzerať optimálne nastavená riziková poistka k hypotéke. Ktoré sú teda jej hlavné znaky?

1. Výška poistného

Aj keď výška poistného je v poisťovniach približne rovnaká, predsa len sa poistné môže za jednotlivé riziká odlišovať. Je možné vybrať pre Vás poistenie hypotéky v takej poisťovni, kde bude súčet ceny poistného za jednotlivé krytia čo najnižší.

2. Vhodný výber poistných rizík

Poistenie smrti

Základom každého poistenia schopnosti splácať hypotéku je poistenie rizika akejkoľvek smrti. Vieme, že sa jedná o veľmi chúlostivú tému a všetci si prajeme dožiť sa pokojnej staroby v dobrej kondícií, ale „osud“ to niekedy vymyslí inak. Pri hypotéke stačí, keď budete mať poistené riziko pre prípad akejkoľvek smrti s klesajúcou poistnou sumou. To znamená, že ak by sa Vám niečo stalo, poisťovňa Vašim blízkym vyplatí aktuálnu poistnú sumu bez ohľadu na to, čo by sa Vám stalo (choroba, úraz, a.i.). Klesajúca poistná suma znamená, že poistná suma klesá približne rovnako ako zostatok Vašej hypotéky. Poistenie úveru s klesajúcou poistnou sumou je lacnejšie ako poistenie s konštantnou poistnou sumou.

Poistenie invalidity

Invalidita je častým javom, ktorý môže náš život sprevádzať. Či už utrpíme úraz alebo ochorieme a na následky poškodenia nášho tela sa staneme neschopnými pracovať alebo je naša pracovná schopnosť znížená. Poisťovne ponúkajú dve možnosti – poistenie trvalej invalidity od 70% alebo od 40%. Invalidným sa človek môže stať už aj pri nižšej strate funkčnosti organizmu, preto poisťovne dávajú možnosť poistenia invalidity už od 40%, tento druh rizika je ale drahší.

Poistenie kritických chorôb

Ak sa aj nestanete invalidným následkom ochorenia, máte možnosť poistiť si riziko kritických chorôb. Patria k nim napríklad nádorové ochorenia, cievne a srdcové ochorenia, a pod. Štatistiky uvádzajú, že najviac postihujú poistených klientov práve tieto typy ochorení a poisťovne najviac týmto klientom aj plnia. Je totiž najviac pravdepodobné, že zo všetkých poisťovaných rizík sa Vám stane to, že ochoriete na niektorú z kritických ochorení. Pri splácaní hypotéky je dobré myslieť na to, že okrem dávok vo forme PN sa Vám pri liečbe ťažšej choroby môžu hodiť peniaze navyše, pretože dnes už za mnoho úkonov a liekov musíme platiť.

Poistenie dennej dávky pri PN

Pri ochorení alebo liečbe úrazu je človek väčšinou dlhšiu dobu práceneschopný. Ak nemáte dostatočnú finančnú rezervu, ktorá pokryje splátky Vašich úverov, môžete mať problém. Ostať niekoľko mesiacov bez plnej výšky príjmu môže znamenať ohrozenie splácania Vašej hypotéky. V niektorých prípadoch sa Vám preto oplatí poistiť si aj toto riziko. Dennú dávku pri PN si môžete poistiť už od 1. dňa trvania PN. Ale táto možnosť je drahá. Väčšinou si klienti poisťujú PN od 29. dňa.

Poistenie trvalých následkov úrazu

Ak ste fyzicky aktívnou osobou alebo veľa času trávite na cestách ako účastník dopravy, ste vystavení úrazom viac ako človek, ktorý má sedavé zamestnanie a pohybuje sa medzi domovom a prácou. Toto riziko nie je spravidla veľmi drahé, preto sa môže hodiť niektorým skupinám ľudí ako vhodné pripoistenie.

Ďalšie pripoistenia

Okrem spomínaných rizík máte možnosť poistiť si aj ďalšie, napríklad denné dávky pri pobyte v nemocnici, oslobodenie od platenia v prípade invalidity a iné. Tieto pripoistenia ale môžu výrazne cenu Vašej poistky navýšiť a v tomto prípade je namieste uvažovať o iných alternatívach pokrytia výpadku príjmov.

3. Vhodné nastavenie poistnej sumy

Poistná suma je suma, ktorú Vám v prípade udalosti, ktorá by nastala, poisťovňa vyplatí. Platí pravidlo, že čím je vyššia poistná suma, tým je vyššia aj cena zaň, čiže poistné. Nemá ale význam platiť si rizikové poistenie, ak Vám v prípade poistnej udalosti nepokryje to, čo k pohodlnému splácaniu hypotéky patrí. Pri základnej poistnej sume, čiže pre prípad smrti sa štandardne vychádza z výšky zostatku hypotéky. Pri vyššej hypotéke si klienti zvyknú dať nižšiu poistnú sumu, ak majú partnera, ktorý pracuje. Odporúčame poistiť si aspoň polovicu výšky hypotéky. Partnerovi, ktorému by potom hypotéka ostala, by sa ľahšie splácala nižšia suma, ktorá by mu ostala. Aj pri ostatných rizikách je dôležité nastaviť poistné sumy tak, aby pokryli Váš dočasný výpadok príjmov tak, aby Vám aj počas neho nič nechýbalo a mali ste tak zabezpečený finančný štandard, na ktorý ste zvyknutí.

4. Výluky z poistenia

Pri výbere vhodnej poisťovne a kombinácie poistných rizík k hypotéke je dôležité brať ohľad aj na to, ktoré poistené udalosti by Vám poisťovňa nepreplatila. Pretože poisťovne majú výluky z poistenia, napríklad nekryjú smrť v prípade smrti pod vplyvom alkoholu, samovraždu a podobne. O výlukách z poistenia Vás budú vedieť včas a správne informovať naši poradcovia v oblasti rizikového poistenia k hypotéke.

5. Poistenie dôležitých rizík aj po splatení hypotéky

V mnohých prípadoch odporúčame niektoré riziká poistiť aj na obdobie po skončení splácania hypotéky. Čím je klient pri uzatváraní poistenia mladší, tým má poistenie lacnejšie. Ak by ste sa ale rozhodli ostať poisteným aj po splatení Vašej hypotéky, napríklad vo veku 50 rokov a vyššie a v tomto čase by Vaša poistka skončila, nové poistenie štandardných a vo vyššom veku užitočných poistení už budete mať niekoľkonásobne vyššie.

Zhrnutie a naše odporúčania

Nie je jednoduché nastaviť klientom k hypotéke naozaj optimálne rizikové poistenie. Vyžaduje dôkladnú analýzu toho, čo klienti potrebujú, aké sú ich finančné možnosti a potreby krytí. Zároveň vieme, že poistenie je dobrovoľné a našim zámerom nie je našich klientov rizikovým poistením k hypotéke zaťažovať. Ale naopak, pomôcť im vyriešiť náročné životné situácie a postarať sa o to, aby v prípade problémov mohli bez stresov navyše splácať hypotéku aj naďalej. Ak stále Vašu hypotéku nemáte zabezpečenú vhodným rizikovým poistením, obráťte sa na našich odborníkov v oblasti poistenia. Radi Vám poradíme nie len v oblasti hypoték, ale aj vo sfére poistenia hypotéky. Dohodnite si stretnutie a zistite, aké máte možnosti.