fbpx

Životné poistenie k hypotéke a COVID-19

Pri riešení hypotéky pre klientov je našou povinnosťou dať im možnosť poistiť si okrem nehnuteľnosti, čo je nutnosťou, aj riziká hroziace pri splácaní hypotéky. Najideálnejší spôsob zabezpečenia splácania je rizikové životné poistenie, ktoré má veľa pripoistení a každý si môže zvoliť tie, ktoré mu najviac hrozia v súvislosti so životným štýlom, vekom, zdravotným stavom a podľa individuálnych potrieb. My našim klientom a ich blízkym ponúkame hlavne ochranu pre prípady úmrtia, invalidity, práceneschopnosti, pobytu v nemocnici alebo kritických ochorení.

Nové riziko súvisiace s poistením – COVID 19

Od jari sa stretávame s novým fenoménom, ktorý zapríčinil celosvetovú pandémiu koronavírusu. Na situácie, ktoré s pandémiou súvisia, zareagovali aj jednotlivé poisťovne a následky súvisiace s ochorením COVID-19 zaradili medzi riziká, ktoré nie sú z poistenia vylúčené, ale naopak, ak sa s touto chorobou stretnete, poisťovne vám pokles príjmov v súvislosti s ňou vyplatia. Koronavírus poisťovne kryjú podľa druhov rizík nasledovne:

  • Smrť – toto riziko zahŕňa vyplatenie vopred dohodnutej poistnej sumy v prípade úmrtia poisteného. Väčšinou je toto riziko s minimálnymi výlukami, keďže ide o smrť akúkoľvek. Akonáhle je to uvedené v zmluve, je samozrejmé, že poistenie kryje úmrtie aj na COVID-19. Treba si ale dať pozor, niektoré poistky kryjú smrť len na následky úrazu alebo autonehody, vtedy sa toto poistenie na koronavírus ako na ochorenie nevzťahuje.
  • Invalidita – je riziko, ktoré poskytuje poistnú ochranu v prípade, že sa poistený klient stane invalidným či už na následky ochorenia alebo úrazu. Je to vlastne pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %.  Stupeň invalidity určuje Sociálna poisťovňa podľa svojich tabuliek a krytie z poistenia vypláca komerčná poisťovňa na základe poistnej zmluvy. Invalidita môže nastať v dôsledku úrazu alebo choroby. V súvislosti s rizikom invalidity existuje tzv. čakacia doba, ktorá začína plynúť začiatkom poistenia. Môže trvať od 2 do 24 mesiacov a klient má nárok na poistné plnenie až po jej uplynutí.
  • Denná dávka pri práceneschopnosti – slúži ako náhrada príjmu v prípade, že poistený klient ostane práceneschopný či už na následky úrazu alebo z dôvodu ochorenia. Je to akoby „dofinancovanie“ k nemocenskej dávke vyplácanej zo Sociálnej poisťovne, aby si klient na „PN“-ke mohol udržať svoj životný štandard a zároveň aby mohol riadne splácať svoje záväzky vrátane úverov. Aj pri tomto riziku je čakacia doba, ktorá sa pohybuje pri chorobách od 3 mesiacov až do 2 rokov pri vážnejších ochoreniach, kedy poistenému za toto obdobie poisťovňa poistné plnenie nevyplatí. Toto poistenie sa väčšinou vzťahuje len na územie SR, niektoré poisťovne kryjú PN aj pre tzv. pendlerov. COVID-19 je v rizikách tohto pripoistenia zahrnutý, lebo sa vzťahuje na PN následkom úrazu aj ochorenia. Upozornenie: karanténa sa nepovažuje za PN a plnenie v tomto prípade nevzniká!
  • Denné odškodné za dobu nevyhnutného pobytu v nemocnici – toto poistné riziko je nastavené tak, že za každý deň hospitalizácie, či už z dôvodu liečenia po úraze alebo choroby, vyplatí poisťovňa poistenému dohodnutú sumu denného odškodného za pobyt v nemocnici. COVID-19 je ako súčasť tohto rizika s výnimkou jednej poisťovne krytý, pretože je považovaný za pľúcne ochorenie.
  • Ošetrovanie člena rodiny (OČR) – je možné poistiť len v jednej poisťovni a kryje stratu príjmu rodiča, ktorý musí ostať doma s dieťaťom z dôvodu jeho liečenia. Je možné dojednať poistnú sumu od 50 € do 250 € mesačne, najviac 30% z čistého príjmu rodiča, ktorý choré dieťa ošetruje. Dieťa musí byť choré aspoň 11 dní. Riziko OČR sa vzťahuje aj na OČR v súvislosti s COVID-19.
  • Kritické ochorenia – tento druh poistného rizika zabezpečí potreby poisteného, keď mu je diagnostikovaná niektorá z chorôb uvedených v poistných podmienkach jednotlivých poisťovní. Rozsah chorôb je v každej poisťovni iný, preto je dôležité vybrať si tú správnu. Peniaze z plnenia tohto rizika sú primárne určené na liečbu diagnostikovanej choroby a dajú sa využiť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, kde liečba môže byť kvalitnejšia, pripadne môžu slúžiť aj ako náhrada za výpadok príjmu. COVID-19 je klasifikovaný ako pľúcne ochorenie, čiže okrem jednej poisťovne, ktorá pandémie nekryje vôbec, je krytý všade. Pri riziku kritických ochorení je čakacia doba od 2 do 6 mesiacov.

Zhrnutie a naše odporúčania

Dnes je už asi isté, že koronavírus s nami už ostane. Preto je dobré myslieť pri splácaní hypotéky aj na okolnosti, ktoré vám môžu spôsobiť výpadok príjmov a zabezpečiť si tak pohodlnejšie splácanie záväzkov. Vďaka flexibilite poisťovní sa môžete poistiť aj na riziká súvisiace s novým ochorením COVID-19 a vaša hypotéka alebo iné druhy úverov sa pre vás nestanú nezvládnuteľnou záťažou. Ak chcete mať istotu aj v horších časoch, obráťte sa na odborníkov nášho finančného servisu. Kolegovia, ktorí majú bohaté skúsenosti z oblasti poisťovníctva, vám ochotne poradia a pomôžu zabezpečiť váš pokojný život aj s úvermi. Dohodnite si s stretnutie s odborníkom na rizikové životné poistenie a ušetrite si stresy, ak vám život prinesie ťažšie chvíle.