fbpx

Základné informácie o finančnom sprostredkovaní a úveroch na bývanie

Spoločnosť Hypo Consulting, s.r.o., so sídlom Račianska 62/A, 831 02 Bratislava, IČO: 43 992 978, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vlož.č. 50942/B (ďalej len ,,Spoločnosť ") oznamuje Klientom alebo Potenciálnym klientom a Spotrebiteľom nasledovné informácie: 

1. Spoločnosť vykonávala finančné sprostredkovanie v sektore Poskytovanie úverov na základe povolenia č. ODT-10870/2010 a v sektore Prijímania vkladov na základe povolenia č. ODT-1714/2015 vydanými Národnou bankou Slovenska ako samostatný finančný agent do 26.9.2018 pod registračným číslom v registri finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska: 121262 a vykonávala svoju činnosť prostredníctvom svojich podriadených finančných agentov. 

2. Spoločnosť je k dnešnému dňu zapísaná ako podriadený finančný agent pod číslom: 240764 v rámci strategickej spolupráce so samostatným finančným agentom Finportal, a.s. so sídlom Pribinova 4, Bratislava, IČO: 45469156 a registračným číslom v NBS: 119713 (ďalej len ,, Finportal´´) a naďalej vykonáva svoju činnosť ako manažér spolupracujúcich podriadených finančných agentov.

3. Spoločnosť nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach bánk, finančných ištitúcií ani Finportal.

4. Banky, finančné inštitúcia, ani Finportal neovládajú majetkovo Spoločnosť a nemajú žiadnu účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach Spoločnosti.

5. Spoločnosť prijímala za sprostredkovanie finančnej služby peňažné plnenie od spolupracujúcich finančných inštitúcií stanovené percentuálne z objemu sprostredkovaného úveru. Ako podriadený finančný agent prijíma za sprostredkovanie finančnej služby peňažné plnenie od Finportal stanovené percentuálne z objemu sprostredkovaného úveru. Spotrebiteľ má právo poznat výšku peňažného plnenia za sprostredkovanie zmluvy o úveru na bývanie pre podriadeného finančného agenta, ktorý jeho zmluvu sprostredkováva a tento podriadený finančný agent je povinný výšku finančného plnenia Spotrebiteľovi oznámiť. Informáciu o peňažnom plnení za sprostredkovanie zmluvy o úveru na bývanie sa Spotrebiteľ dozvie najneskôr z formulára ESIS, ktorí tvorí prílohu úverovej zmluvy.

6. Spoločnosť a ani jej spolupracujúci podriadený finančný agenti nesmú v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania od Klienta alebo Potenciálneho klienta žiadať akékoľvek finančné alebo nefinančné plnenie alebo prostriedky.

7. Spotrebiteľ má právo na základe písomnej požiadavky byť informovaný o rozdieloch vo výškach peňažného plnenia v percentách, ktoré prijíma finančný agent za vykonávanie finančného sprostredkovania od jedného veriteľa alebo viacerých veriteľov za sprostredkovanie zmluvy o úveru na bývanie.

8. Spoločnosť Spotrebiteľa informuje, že s úverom na bývanie sa najčastejšie môžu viazať tieto poplatky alebo náklady: 
- poplatok banke za poskytnutie úveru obvykle v percentuálnom vyjadrení z výšky úveru
- poplatok na katastri nehnuteľností pri vkládaní záložných zmlúv, obvykle 66 Eur
- poplatok súdnemu znalci za ocenenie zakládanej nehnuteĺnosti obvykle od 50 do 250 Eur
  Poplatky a náklady súvisiace s úvermi na bývanie v konkrétnom prípade spotrebiteľa a ich výšku oznámi spotrebiteľovi podriadený finančný agent.

9. Klient alebo Potenciálny klient je oprávnený podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania podľa tohto Reklamačného poriadku