Základné informácie o finančnom sprostredkovaní a úveroch na bývanie

Spoločnosť Hypo Consulting, s.r.o., so sídlom Račianska 62/C, 831 02, Bratislava, IČO: 43 992 978, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vlož.č. 50942/B (ďalej len ,,Spoločnosť ") oznamuje Klientom alebo Potenciálnym klientom a Spotrebiteľom nasledovné informácie: 

1. Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore Poskytovanie úverov na základe povolenia č. ODT-10870/2010 a v sektore Prijímania vkladov na základe povolenia č. ODT-1714/2015 vydanými Národnou bankou Slovenska. 

2. Spoločnosť je zapísaná ako Samostatný finančný agent v registri finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska pod číslom: 121262 a vykonáva svoju činnosť prostredníctvom podriadených finančných agentov.

3. Spoločnosť má uzatvorené zmluvy o sprostredkovaní úverov s nasledujúcimi finančnými inštitúciami. Všetky zmluvy majú nevýhradnú povahu. 

Československá obchodná banka, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Tatra banka, a.s.
Consumer Finance Holding, a.s.
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike (mBANK)
ČESKOSLOVENSKÉ ÚVĚRNÍ DRUŽSTVO (pred zmenou AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Košice)
Poštová banka, a.s.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

4. Spoločnosť nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach osôb uvedených v bode

5. Osoby uvedené v bode 3. ani osoby ovládajúce tieto osoby uvedené v bode 3. nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach Spoločnosti.

6. Spoločnosť prijíma za sprostredkovanie finančnej služby peňažné plnenie od spolupracujúcich finančných inštitúcií stanovené percentuálne z objemu sprostredkovaného úveru. Podriadený finančný agent prijíma za sprostredkovanie finančnej služby peňažné plnenie od Spoločnosti stanovené percentuálne z objemu sprostredkovaného úveru. Spotrebiteľ má právo poznat výšku peňažného plnenia za sprostredkovanie zmluvy o úveru na bývanie pre podriadeného finančného agenta a podriadený finančný agent je povinný výšku finančného plnenia Spotrebiteľovi oznámiť. Informáciu o peňažnom plnení za sprostredkovanie zmluvy o úveru na bývanie sa Spotrebiteľ dozvie najneskôr z formulára ESIS, ktorí tvorí prílohu úverovej zmluvy.

7. Spoločnosť a jej podriadený finančný agenti nesmú v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania od Klienta alebo Potenciálneho klienta žiadať akékoľvek finančné alebo nefinančné plnenie alebo prostriedky.

8. Spotrebiteľ má právo na základe písomnej požiadavky byť informovaný o rozdieloch vo výškach peňažného plnenia v percentách, ktoré prijíma finančný agent za vykonávanie finančného sprostredkovania od jedného veriteľa alebo viacerých veriteľov za sprostredkovanie zmluvy o úveru na bývanie.

9. Spoločnosť Spotrebiteľa informuje, že s úverom na bývanie sa najčastejšie môžu viazať tieto poplatky alebo náklady: 
- poplatok banke za poskytnutie úveru obvykle v percentuálnom vyjadrení z výšky úveru
- poplatok na katastri nehnuteľností pri vkládaní záložných zmlúv, obvykle 66 Eur
- poplatok súdnemu znalci za ocenenie zakládanej nehnuteĺnosti obvykle od 50 do 250 Eur
  Poplatky a náklady súvisiace s úvermi na bývanie v konkrétnom prípade spotrebiteľa a ich výšku oznámi spotrebiteľovi podriadený finančný agent.

10. Klient alebo Potenciálny klient je oprávnený podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania podľa tohto Reklamačného poriadku: