fbpx

Reklamačný poriadok pre finančné sprostredkovanie

Ak klient nebol spokojný s činnosťou nášho pracovníka pri sprostredkovaní finančných služieb, je oprávnený podať sťažnosť v spoločnosti Hypo Consulting, s.r.o. a to spravidla písomne, na adresu sídla spoločnosti:

Hypo Consulting, s.r.o.
Račianska 62/A
831 02 Bratislava

alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu staznost @ hypoconsulting.sk. Klientom sa odporúča uviesť na písomnosti alebo v predmete emailu viditeľné označenie „Sťažnosť“.

Aby mohla byť sťažnosť klienta vybavená, je klient povinný do sťažnosti uviesť:
1) meno, priezvisko klienta a platnú adresu, na ktorú bude zaslaný výsledok prešetrenia reklamácie a emailovú adresu pre elektronickú korešpondenciu. V prípade, že ide o právnickú osobu, uvádza sa obchodné meno firmy, názov a adresa sídla, kontaktná osoba s kontaktnými údajmi.
2) Meno nášho pracovníka, na ktorého je podávaná sťažnosť alebo predmet sťažnosti..
3) Popis prípadu s uvedením údajov nevyhnutných pre riešenie reklamácie a popis spôsobu, ako bol klient dotknutý na svojich právach a čoho sa klient domáha.
4) Prílohy a doklady zdôvodňujúce sťažnosť.

Spoločnosť Hypo Consulting, s.r.o. prijatie sťažnosti oznámi klientovi bez zbytočného odkladu písomne alebo e-mailom.

Spoločnosť Hypo Consulting, s.r.o. resp. Finportal, a.s. (ako samostatný finančný agent od 4.10.2018) je povinná vybaviť sťažnosť klienta a prijať opatrenia na vybavenie sťažnosti do 30 dní od jej doručenia. V tejto lehote bude zároveň klient písomne upovedomený o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti.

V odôvodnených prípadoch môže spoločnosť Hypo Consulting, s.r.o. resp. Finportal , a.s. uvedenú lehotu predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, pričom je povinná sťažovateľovi oznámiť dôvody predĺženia lehoty, a to do 30 dní od doručenia sťažnosti.