fbpx

Možnosti schválenia hypotéky po osobnom bankrote

Osobný bankrot je pojem, ktorý sa používa pre zákonom stanovený proces, ktorým sa môže fyzická osoba podnikateľ, ale i nepodnikateľ oddlžiť od svojich dlhov. Základnou podmienkou, kedy môže osoba o osobný bankrot požiadať, je jeho platobná neschopnosť, čiže stav, kedy táto osoba nie je schopná zaplatiť 180 dní po dátume splatnosti aspoň jeden dlh. Ďalšími podmienkami sú poctivý zámer, ak voči dlžníkovi je vedená aspoň jedna exekúcia alebo podobné vykonávacie konanie a centrum jeho záujmov je na Slovensku. Existujú dva spôsoby oddlženia: konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

Typy dlhov, ktoré nie je možné oddlžiť

Oddlžením, čiže „osobným bankrotom“ sa osoba zbavuje svojich dlhov. Jedná sa hlavne o nezabezpečené spotrebné úvery, dlhy voči inštitúciám, ako sú daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, alebo aj leasingy, splátkové nákupy a pod. Existujú ale aj druhy dlhov, ktoré nie je možné oddlžiť. Patria k nim dlžné výživné, úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (hypotéka), dlh vzniknutý nevyplatením mzdy, peňažný trest v rámci trestného konania, dlh spôsobený následkom škody na zdraví a iné.

Následky osobného bankrotu

O osobný bankrot, oficiálne oddlženie, môže fyzická osoba požiadať od 1. marca 2017 a jeho proces ustanovuje zákon, ktorý určil ako jediného oprávneného spracovateľa inštitúciu s názvom Centrum právnej pomoci. Bolo zriadené na účely bezplatnej pomoci osobám v materiálnej núdzi Ministerstvom spravodlivosti SR k 1.1.2006. Aj napriek tomu, že fyzickej osobe  po osobnom bankrote formou konkurzu jeho dlhy zaniknú, neznamená to, že sa o nich nikto nedozvie. Všetci, ktorí prešli oddlžením konkurzom, sú registrovaní v Registri úpadcov, nakoľko konkurzom dlhy osoby ihneď zanikajú. Trochu inak prebieha oddlženie splátkovým kalendárom, kedy je nutné časť dlhov ešte aj po bankrote splatiť.

Oddlženie a možnosť získať novú hypotéku

Aj napriek tomu, že osoba môže uskutočniť osobný bankrot už od marca 2017, prax ukázala, že v úverovom registri je táto informácia uvedená až u tých, ktorí boli oddlžení cca od leta 2019. Do tejto doby tento údaj v úverovom registri občania nemali. Keďže osoby, ktoré prešli oddlžením od polovice roka 2019 majú tento údaj aj v úverovom registri, je pre nich získať úver vrátane hypotéky, takmer nemožné. Aj napriek tomu, že banky pristupujú pri schvaľovaní hypoték k jednotlivým žiadostiam individuálne, v drvivej väčšine takýmto klientom pomôcť s vybavením hypotéky alebo iného typu úveru, nevieme. Často sa nás klienti pýtajú, po akom čase môžu o hypotéku požiadať. Žiaľ, na túto otázku odpoveď nepoznáme. Možnosť oddlženia funguje u nás ešte príliš krátko na to, aby banky túto skupinu klientov vedeli z hľadiska rizikovosti odhadnúť.

Možnosti získania hypotéky za iných závažných okolností

Osobný bankrot je pre mnohých už poslednou možnosťou, ako sa svojich dlhov zbaviť, pretože nemajú peniaze na ich splatenie. Existujú ale aj iné vážne okolnosti, v ktorých sa naši potenciálni klienti ocitli, aj keď majú ešte do štádia potreby oddlženia ďaleko. Jednou z nich je aj existencia exekúcií, ktorej súčasťou sú napr. zrážky zo mzdy alebo zablokované účty v bankách. Majú takíto občania možnosť získať úver? Naša jednoznačná odpoveď znie: nie. Ale len v prípade existujúcej exekúcie. Ak tento klient svoje dlhy vyplatí, exekúciu je exekútor povinný ukončiť a ak sa nejednalo o exekúcie z dôvodu nesplácania úverov,  je šanca mu bankou schváliť akýkoľvek typ úveru vrátane hypotéky.

Zhrnutie

Pomáhať klientom na ceste za lepším bývaním s tými najlepšími podmienkami a ušetriť im maximum peňazí a času je našim poslaním. Stojíme pri vás všetkých od momentu plánovania vašich potrieb neustále počas riešenia vašej hypotéky a ostávame vám k dispozícií počas celej doby splácania úveru. Okrem toho je našou morálnou povinnosťou dbať o to, aby ste sa ani v budúcnosti neocitli v situácií, kedy vás životné okolnosti zastihnú nepripravených. Odborníci oddelenia finančných služieb vám pomôžu poistiť situácie, ktorých následkom by ste ostali bez peňazí na bežný život i splátky úverov.

a naše odporúčania

Nanešťastie ale nevieme pomôcť všetkým. Znevýhodnenou skupinou našich klientov sú tí, ktorí sa ocitli v zložitej situácií následkom zosplatnenia úveru, exekúcií alebo až osobného bankrotu. Aj napriek tomu, že pre každého klienta hľadáme východiská aj za nepriaznivých okolností, nie vždy sme úspešní. Aj keď niektorým z vás nie sme schopní vyriešiť problémy z minulosti, jedným z našich cieľov je šíriť informácie nie len o tom, ako optimálne nastaviť vaše úvery ale aj o tom, ako sa v budúcnosti vyhnúť situáciám vedúcim k vašej platobnej neschopnosti. Viac sa dozviete od našich skúsených odborníkov.