fbpx

Hypotéka pre vekovú skupinu nad 40 rokov

Aj keď drvivá väčšina žiadateľov o úver na bývanie má menej ako 40 rokov, neznamená to, že hypotéku nemôže získať aj klient, ktorý je starší. Predlžovanie veku odchodu do dôchodku umožňuje bankám financovať aj starších klientov, pretože aj oni musia niekde bývať, potrebujú rekonštruovať svoj dom alebo byt, v ktorom bývajú alebo túžia po rekreačnej nehnuteľnosti, aby si mohli „na staré kolená“ mať kde oddýchnuť. Alebo chcú pomôcť svojim deťom s nižšími príjmami, aby si mohli zaobstarať svoje nové bývanie a idú s nimi do hypotéky ako spoludlžníci.

Najdlhšia doba splatnosti hypotéky pre skôr narodených

Takmer všetky slovenské banky poskytujú hypotéky so splatnosťou do 70. rokov. Niektoré banky majú v štandardných podmienkach maximálny vek splatnosti úveru 72 prípadne 75 rokov. Samozrejme, v týchto prípadoch ide o maximálny vek najstaršieho žiadateľa o úver. V jednej z bánk je dokonca najvyššia doba splatnosti hypotéky závislá od súčasného veku žiadateľa, čiže ak má menej ako 50 rokov, môže dostať hypotéku so splatnosťou do veku 72 rokov, ak má 50 až 55 rokov, jeho maximálna splatnosť je do veku 70 rokov a ak má viac ako 55 rokov, splatnosť jeho hypotéky je najviac 13 rokov, čiže do veku 68 rokov musí mať úver splatený.

Doba splatnosti a výška úveru

Aj keď banky vedia poskytnúť hypotéku pre žiadateľov každej vekovej skupiny, klienti s vekom približne 40 a viac rokov sú posudzovaní trochu inak. Banky musia zohľadniť dobu splatnosti a výšku úveru vo vzťahu k ich budúcim príjmom, hlavne budúci predpokladaný dôchodok. Preto klienti, ktorým skončí splatnosť hypotéky po prekročení dôchodkového veku, majú spravidla schvaľovanú nižšiu sumu úveru, aby boli schopní splácať splátky aj po odchode do dôchodku. V takýchto prípadoch samozrejme schválenú výšku hypotéky ovplyvňuje aj vek a príjmy prípadného spoludlžníka.

Znižovanie DTI za každý rok o hodnotu 0,25

Maximálnu výšku hypotéky určuje parameter DTI (celková úverovú zaťaženosť viac ako 8-násobok istého ročného príjmu). V praxi to znamená, že žiadatelia o úver, ktorí presiahnu vek 40 rokov, dostanú maximálnu výšku nového úveru už nie 8-násobok ich čistého ročného príjmu, ale za každý rok nad 40 rokov ich veku sa táto hodnota znižuje o 0,25. Na prvý pohľad táto zmena pre niektorých môže vyzerať hrozivo, ale nie každý žiadateľ ju pocíti v rovnakej miere.

Postupné znižovanie DTI až do hodnoty 3

Maximálne DTI 8 sa uplatňuje pre žiadateľov do 40 rokov (vrátane). Za každý ďalší rok ich veku sa znižuje o hodnotu 0,25, pričom najnižšou hodnotu môže byť číslo 3. Hodnota DTI 3 je uplatňovaná pre každého žiadateľa, ktorý má v čase podania žiadosti 60 a viac rokov.

Maximálna výška úveru s uplatnením koeficientu DTI sa počíta nasledovne: za každý rok veku žiadateľa nad 40 rokov sa odpočíta od hodnoty 8 číslo 0,25, a tak vznikne nová hodnota DTI, ktorá určí, o akú výšku nového úveru môže žiadateľ o úver požiadať a zároveň stanoví aj jeho maximálne úverové zaťaženie.

Uveďme si príklad: 45-ročný žiadateľ bez spoludlžníka s príjmom 2.000 eur bude môcť požiadať o hypotéku so splatnosťou 25 rokov, čiže do jeho 70. roku veku vo výške maximálne 162.000 eur, ak mu táto suma vyjde s ohľadom na maximálnu možnú výšku splátky. Znamená to, že jeho DTI bude 6,75, pretože ako 45-ročný bude mať o 5 x 0,25 znížené DTI z 8. (6,75 x 2.000 eur x 12 = 162.000 eur)

Znížené DTI pre žiadateľov vo veku nad 40 rokov sa neuplatňuje v každom prípade. Banky aplikujú maximálnu výšku hypotéky a krátené DTI  len na úveroch so splatnosťou viac ako do 65. roku veku žiadateľov a na nové úvery. Tzn. že ak 45-ročný žiadateľ žiada o hypotéku so splatnosťou 20 rokov, čiže do jeho 65. roku veku, DTI mu znížené nebude. DTI sa bude každý rok po štyridsiatke znižovať o hodnotu 0,25 len v prípade dlhšej splatnosti, napríklad do 70. roku veku. DTI banky neznižujú ani pri refinančných úveroch.

Rodič ako spoludlžník a doba splatnosti hypotéky

Ak sa rodičia stávajú spoludlžníkmi svojich detí, ktoré potrebujú hypotéku na kúpu nehnuteľnosti je v prevažnej väčšine bánk maximálna splatnosť hypotéky do 70. roku veku najstaršieho dlžníka. Vďaka rodičovi je možnosť získať vyššiu hypotéku, ale doba splatnosti je kratšia. Máme ale aj takú banku, ktorá vie schváliť hypotéku pre mladých žiadateľov napr. na 30 rokov, ak rodičia ako spoludlžníci nemajú viac ako 55 rokov. Je to preto lebo do konca splatnosti ich spoločnej hypotéky stačí polovica celej doby splatnosti hypotéky hlavného dlžníka. Ak má rodič – spoludlžník 58 rokov, hypotéka pre jeho dieťa môže mať maximálnu splatnosť 24 rokov.

Doba splatnosti spotrebného úveru

Obdobným spôsobom sú nastavené podmienky bánk aj pri splatnosti spotrebných úverov. Keďže splatnosť spotrebných úverov bez založenia nehnuteľnosti je 1 až 8 rokov a v bankách je nutnosť splatiť úvery do 65. roku veku, o spotrebný úver môže klient požiadať najneskôr pred dovŕšením 64. roku. Máme ale banky, ktoré umožňujú konečnú splatnosť spotrebných úverov aj do 70., dokonca až do 74. roku veku. Žiadateľ o spotrebný úver ale musí mať dostatočný príjem vo forme dôchodku, z ktorého mu vyjde splátka úveru. Tu je nutné podotknúť, že banky akceptujú starobný dôchodok ako hlavný príjem žiadateľa.

…a naše odporúčania

Ak si myslíte, že už nedostanete hypotéku alebo iný typ úveru kvôli veku, nemusí to byť vždy pravda. Dokonca aj 40-ročný klient môže dostať hypotéku so splatnosťou 30 rokov, čiže nemusí ísť so splátkami na hranicu svojich možností. Aj päťdesiatnikom vieme ponúknuť na výber niekoľko výborných možností financovania bývania alebo získania úveru na výstavbu, rekonštrukciu prípadne na iný účel, ktorý s bývaním vôbec nemusí súvisieť. Ak potrebujete akýkoľvek typ úveru a chcete čo najviac ušetriť, neváhajte a dohodnite si stretnutie s niektorým z našich odborníkov, ktorí majú s riešením najvýhodnejších foriem financovania dlhoročné skúsenosti.