fbpx

DSS: ako získať v II. pilieri najvyššie zhodnotenie

II. pilier je jeden zo spôsobov sporenia na dôchodok. Funguje na princípe prerozdelenia povinných príspevkov do Sociálnej poisťovne, ktorá zákonom určenú časť posiela na účet Dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má poistenec uzatvorenú zmluvu. V súčasnosti na Slovensku pôsobí päť DSS spravujúcich príspevky platiteľov poistenia, ktoré im po dosiahnutí dôchodkového veku budú vyplácať časť starobného dôchodku k sume dôchodku, ktorý občan bude dostávať aj priamo zo Sociálnej poisťovne.

Význam II. piliera dôchodkového sporenia

II. pilier vznikol za účelom vyššieho zhodnotenia časti sumy, ktorú si každý poistený občan odvádza do Sociálnej poisťovne, prípadne ju za neho posiela jeho zamestnávateľ, takže tí, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s niektorou DSS budú dostávať po dovŕšení dôchodkového veku dve sumy dôchodku: jednu zo Sociálnej poisťovne a druhú z DSS. Výšku dôchodku občan sám veľmi ovplyvniť nevie, pretože ju určuje zákon. Má možnosť ale ovplyvniť výšku dôchodku vyplácaného z II. piliera, pretože každý má možnosť svoje úspory v DSS spravovať sám či už výškou vkladov, ale hlavne vhodným výberom konkrétnej DSS a správnej investičnej stratégie.

Výber najvhodnejšieho spôsobu sporenia v II. pilieri

Ako sme už spomenuli, svoje úspory v II. pilieri a tým pádom aj výšku svojho budúceho dôchodku, má možnosť regulovať každý sporiteľ sám. Jednak overovaním vývoja sporenia a uskutočňovaním potrebných zmien, ale aj sledovaním poplatkov, ktoré so správou jeho vkladov súvisia. Čo je dôležité sledovať a aké majú sporitelia možnosti?

Overenie vývoja sporenia v DSS

Každý klient musí podľa zákona dostať raz za rok výpis z účtu svojho sporenia, kde sú uvedené výšky príspevkov za dané obdobie. Tie najlepšie DSS poskytujú svojim klientom aj elektronický prístup, kde si môžu kontrolovať svoje príspevky už aj na mesačnej báze. Aj napriek tomu, že sa jedná viac o pasívny prístup, klienti majú možnosť cez tento prístup meniť osobné údaje, napr. korešpondenčnú adresu, určeného poberateľa, systém im umožňuje vykonať aj zmenu fondu, čo klienti využívajú dosť často. Ak klienti chcú ešte viac, môžu si na webových stránkach DSS sledovať vývoj jednotlivých fondov za časové úseky, ktoré si zvolia a na základe nich robiť ďalšie rozhodnutia.

Poplatková štruktúra DSS a jej vplyv na celkové výnosy 

Na celkové výnosy v rámci sporenia môžu mať vplyv aj poplatky. DSS majú tri hlavné typy poplatkov:

a) Za správu dôchodkového fondu – poplatok za správu úspor, tento predstavuje max. 0,3% majetku v dôchodkovom fonde ročne

b) Za vedenie osobného dôchodkového účtu – odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu, ktorá nesmie presiahnuť 1% zo sumy prijatých príspevkov

c) Za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde – odplata za zhodnotenie majetku predstavuje 10% z objemu zhodnotenia majetku dôchodkového fondu v príslušnom období a je definovaná konkrétnym vzorcom v zákone. Podľa tohto zákona si ju DSS nemôže účtovať aj pri poklesoch a opätovnom stúpaní hodnoty dôchodkovej jednotky do úrovne už predtým dosiahnutého maxima

Typy fondov, do ktorých je možné v rámci II. piliera investovať

Zásadným aspektom fondov, do ktorých klienti môžu svoje vklady investovať, je ich delenie na garantované a negarantované. Garantované fondy majú garantované 0% zhodnotenie, ale zároveň nemajú garanciu žiadneho zhodnotenia. Sú určené pre veľmi konzervatívnych sporiteľov. Ich garancia spočíva v tom, že ak by na trhoch došlo k veľkým poklesom a aj dlhopisový, čiže garantovaný fond by bol v mínuse, systém klientovi zaručuje, že o svoje úspory nepríde. Ich nevýhodou ale je, že majú slabú výkonnosť, čiže aj v čase rastu sú zhodnocovane len minimálne. Klient sa tak môže v porovnaní s negarantovanými fondami, ktoré sú síce výrazne rizikovejšie, ale zároveň oveľa výkonnejšie, ochudobniť o dosť vysoké sumy peňazí.

Príklad rozdielov v zhodnotení fondov

Aby sme ukázali rozdiely medzi garantovanými a negarantovanými fondami, prinášame prípad reálneho klienta so skutočnými hodnotami jeho nasporených peňazí a výnosov. Klient má nasporených 135 223,4613 dôchodkových jednotiek. Ak by ich mal investované do dlhopisového fondu, ktorý má hodnotu 1 podielu vo výške 0,042984 eur, tak cena jeho účtu by bola 5.812,44 eur. Ak by ich mal investované do akciového fondu, ktorý má hodnotu 1 podielu vo výške 0,053757 EUR, hodnota jeho účtu by už bola 7.269,20 eur. Našťastie klient má záujem o to, aby jeho vklady boli zhodnocované čo najlepšie, takže ich má investované v indexovom fonde, kde je hodnota 1 podielu vo výške 0,084576 EUR, čiže hodnota jeho účtu je až 11.436,66 eur.

Prestup do inej DSS

Pre tých, ktorí majú záujem stať sa sporiteľom aj v II. pilieri, alebo ktorí zmluvu s DSS už majú, odporúčame sledovať vývoj fondov jednotlivých DSS. Pre tých, ktorí si už v II. pilieri sporia, sa prestup do inej DSS  môže oplatiť, pretože výnosy jednotlivých fondov v nich sa líšia. Ak má sporiteľ záujem o prestup z jednej DSS do inej DSS, potrebuje k tomu akceptačný list vydaný Sociálnou poisťovňou. S týmto listom môže uzatvoriť zmluvu s novou DSS, pričom všetky podielové jednotky jeho súčasného účtu budú presunuté do novej DSS. Pôvodnú DSS po uzatvorení novej zmluvy už nie je potrebné kontaktovať.

Poplatky súvisiace so zmenou DSS

Poplatky pri prechode z jednej do druhej DSS môžu byť na strane Sociálnej poisťovne i samotnej DSS. Ak klient žiada o vydanie akceptačného listu v Sociálnej poisťovni, pri zmene DSS raz ročne a menej často, nezaplatí nič. Ak mení DSS častejšie ako raz ročne, za vydanie akceptačného listu zaplatí na pobočke Sociálnej poisťovne 16 eur. Na strane DSS vzniká poplatok len do 1 roka od uzatvorenia existujúcej zmluvy sporenia, ktorý môže byť najviac 5% hodnoty zostatku na osobnom účte klienta ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu. Ak od vzniku súčasnej zmluvy uplynul viac ako 1 rok, DSS nárok na poplatok za jej zmenu nemá.

Zhrnutie

O tom, že vhodne zvolený spôsob investovania do Dôchodkovej správcovskej spoločnosti v rámci II. piliera má svoj význam, niet pochýb. Sami ale vidíme, že väčšina sporiteľov sa o svoj účet vedený v DSS zaujíma len veľmi málo. Sme si istí, že s predlžujúcim sa priemerným vekom dožitia nastáva čas, kedy by sa mali všetci – mladí i starší – zárobkovo činní občania o svoju budúcnosť a dôchodok začať viac starať. Stačí pritom málo: viac sa informovať o možnostiach investovania. Jednou z foriem získania vyššieho dôchodku je práve sporenie do II. piliera v niektorej z vybraných DSS.

a naše odporúčania

Sledujte viac zhodnotenie vašich účtov vedených vo svojej DSS. Aj príklad nášho klienta spomínaný vyššie dokazuje, že sa oplatí dbať o portfólio vlastných peňazí na všetkých svojich účtoch. Či už z hľadiska formy investovania peňazí vo svojej DSS alebo rovno výber tej spoločnosti, ktorá vám zarobí na dôchodok najviac. Ak chcete vedieť viac o najlepších možnostiach, ako sa mať na dôchodku dobre, kontaktujte nás. Odborníci z nášho oddelenia finančných služieb sú vám k dispozícií, ukážu vám vaše možnosti, ak to bude pre vás výhodné, pomôžu vám so zmenou DSS. Samozrejme, radi privítame na bezplatnej konzultácií aj tých, ktorí ešte so žiadnou DSS zmluvu nemajú a radi by do II. piliera vstúpili. Dohodnite si stretnutie už dnes, povieme vám, ako narábať so svojimi peniazmi, aby vám nikdy nechýbali.