fbpx

Etický kódex

Čím sa riadime a aké pravidlá dodržiavame

 • Správnosť a čestnosť
  Spoločnosť pracuje v súlade s legislatívou, profesionálnou etikou a svojimi vnútornými predpismi. Dosahovanie vízií a cieľov Spoločnosti nesmie byť nikdy ospravedlnené správaním, ktorým sa porušia zásady správnosti a čestnosti voči klientovi, kolegovi alebo zmluvnému partnerovi.
 • Dôveryhodnosť
  Spoločnosť dbá na vzdelanosť svojich sprostredkovateľov a poskytuje im školenie pre odborný rast a na bankové produkty. Sprostredkovateľ vo vlastnom záujme dbá na to, aby po celú dobu splňoval štatút dôveryhodnosti.
 • Nestrannosť
  Spoločnosť dbá na nestrannosť svojich sprostredkovateľov a k tomuto ich priamo vedie. Sprostredkovateľ vždy pracuje v prospech klienta a podľa morálnych zásad. Klientovi nájde vždy také riešenie, ktoré je pre neho najvýhodnejšie a najlepšie vyrieši jeho potrebu a to aj s ohľadom na jeho budúcnosť.
 • Konflikt záujmov
  Spoločnosť sa vyhýba situáciám, ktoré by mohli reálne spôsobiť konflikt záujmov a priamo sa tak riadi vlastnými predpismi. Spoločnosť tiež sleduje situácie, pri ktorých by sprostredkovateľ mohol konať tak, že by sledoval iné záujmy ako záujmy Spoločnosti za účelom čerpania osobných výhod.
 • Komunikácia
  Spoločnosť dbá na to, aby každý zamestnanec, sprostredkovateľ alebo manažér vždy rýchlo reagoval na podnety klienta, partnera, kolegu alebo člena svojho týmu. Kvalitná komunikácia a rýchle reakcie na klientov, partnerov a kolegov nech emailom, telefonicky či osobne, tvorí základný kameň úspechu spoločnosti.
 • Servis klientom
  Spoločnosť vedie každého sprostredkovateľa k tomu, aby každému klientovi poskytol najlepší možný hypotekárny servis, aby pracoval čo najlepšie podľa svojho vedomia a svedomia a svojim klientom poskytoval nielen vynikajúce služby v súčasnosti, ale poskytoval aj perfektný následný servis a o svojich klientov sa staral
 • Vzťahy s klientmi
  Spoločnosť vedie svojich sprostredkovateľov tak, aby vždy pracovali s úctou ku klientovi, jednali čestne, boli profesionálni a hľadali pre klienta vždy to najvýhodnejšie riešenie. Maximálna spokojnosť klienta a výborné meno Spoločnosti na trhu sú dôležité ciele Spoločnosti.
 • Vzťahy so zamestnancami, sprostredkovateľmi
  Zamestnanci a sprostredkovatelia sú najdôležitejšou a kľúčovou zložkou Spoločnosti, sú jej hybnou silou podporujúcu rast a rozvoj. Spoločnosť verí v ich hodnotu a buduje svoju konkurenčnú výhodu na schopnostiach a angažovanosti každého z nich.
 • Vzťahy so zmluvnými partnermi
  Spoločnosť oceňuje dôležitosť prínosu všetkých zmluvných partnerov. Partnerstvo je založené na princípoch transparentnosti, jasnosti a úplnosti informácií. Spoločnosť poskytuje prostredníctvom svojich sprostredkovateľov partnerovi nadštandardný hypotekárny servis, ktorý zahŕňa nestrannosť, dôveryhodnosť, spätnú väzbu, informovanosť, rýchle reakcie a kvalitnú komunikáciu.
 • Konkurencia
  Spoločnosť vníma svoju konkurenciu ako základný činiteľ rastu a neustáleho zlepšovania obchodnej činnosti. Konkurencieschopnosť Spoločnosti je založená na kvalite poskytovaných služieb, odborných znalostí svojich sprostredkovateľov a kvalite celého obchodného systému.
 • Porušenie etického kódexu
  Pokiaľ sa porušia princípy etického kódexu, spoločnosť príjme disciplinárne opatrenia voči osobám, ktoré sú za také porušenie zodpovedné. Pokiaľ budú porušenia závažné, môže to viesť k vylúčeniu zodpovedných osôb zo Spoločnosti.